Da døde 220 personer av narkotika.

Gjennomsnittsalderen på ofrene var 33,9 år for kvinnene og 32,8 år for mennene. Statistikken fra Kripos viser at 29 personer i aldersgruppen 15-20 år omkom i fjor etter bruk av narkotika. Tilsvarende tall for 1999 var ni personer, fire personer i 1998 og kun én person i 1997.

Det er store regionale forskjeller mellom politidistriktene. Det er registrert svært få narkotikarelaterte dødsfall i de tre nordligste fylkene. Samtidig er det påfallende store forskjeller mellom enkelte politidistrikt i Sør-Norge. Bergen politidistrikt har innrapportert 32 dødsfall, mens det tilsvarende tallet for Trondheim politidistrikt bare er to.

NTB