Trass i at norsk økonomi er inne i en gullalder og sysselsettingen er den høyeste på nesten ti år, mottar stadig flere nordmenn uføretrygd.

Ved utgangen av juni i år mottok totalt 324.018 personer uføreytelse her i landet. Det er en økning på 8600 personer sammenliknet med samme tid i fjor, viser ferske tall fra den nye Arbeids— og velferdsforvaltningen (NAV).

Rundt 31.000 personer i Hordaland og Sogn og Fjordane mottar uføreytelser.

Mange unge

Det som bekymrer myndighetene aller mest, er at veksten i antall uføre er så stor blant unge personer.

— I en tid med så stor etterspørsel etter arbeidskraft er det særlig urovekkende at så mange unge faller ut av arbeidslivet og over på uføreytelser. Det er viktig å finne løsninger som forebygger utstøtingen, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en kommentar.

Fra slutten av juni 2005 til slutten av juni 2006, har det vært en økning på 8,9 prosent blant uføremottakerne i alderen 18-29 år.

De nye tallene viser at andelen som får tidsbegrenset uførestønad øker, mens færre av de nye mottakerne får varig uførepensjon.

— Økningen i antall nye personer som uføreytelser viser at arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet er viktigere enn noen gang, sier Saglie i en pressemelding.

Kan velge og vrake

Han tror ikke på noen endringer på kort sikt, men mener at den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) vil styrke innsatsen overfor de langtidssyke.

Uføretrygd-statistikken står i skarp kontrast til de siste tallene for det brennhete arbeidsmarkedet. 61.000 flere personer var i arbeid ved inngangen til tredje kvartal i år enn på samme tid i fjor. Den lange oppturen i økonomien har også bidratt til at tallet på arbeidsledige er redusert med 28.000 i den samme perioden.

— Tallene viser at oppgangen nå har bredt gjennomslag i hele arbeidsmarkedet, også offentlig sektor. Dette gir oss betydelige muligheter for å sikre arbeid både for langtidsledige og yrkeshemmede, sier seksjonssjef Stein Langeland i Arbeids- og velferdsdirektoratet i en pressemelding.

Lyst i Hordaland

Veksten i yrkesdeltagelsen var omtrent like sterk for kvinner og menn.

Hordaland er ett av fylkene med sterkest vekst i sysselsettingen det siste året, med en økning på 8000. Høy aktivitet i oljevirksomhet og annen verkstedsindustri fremheves som hovedårsak.

Ledigheten i Hordaland er nå 2,9 prosent (6639 arbeidssøkere), og i Sogn og Fjordane på 1,8 prosent. Stort lavere ledighet er det knapt mulig å oppnå, ifølge eksperter.