1,3 av 3,5 millioner nordmenn over 16 år har sin hovedinntekt fra offentlige trygdeytelser. 35,25 prosent av alle voksne nordmenn lever på trygd. I tillegg finansieres selvfølgelig barn og unge opp til 16 år.

Det viser en undersøkelse foretatt av Bergens Tidende. Tallene er utarbeidet av og hentet fra Rikstrygdeverket, Statistisk sentralbyrå og Aetat. Bare personer som har sin hovedinntekt fra trygdeytelsene er inkludert i tallene.

Dette er trygdeordningene:

Alderspensjon

I Norge er det 625.000 alderspensjonister. De henter hele eller deler av sin inntekt fra Folketrygden. Prognosene viser at det vil bli stadig flere pensjonister. I dag er 13,6 prosent av befolkningen pensjonister. I 2050 kan andelen være så høy som 25 prosent. Alderspensjonistene utgjør 49,3 prosent av de trygdede.

Uføretrygdede

Ved årsskiftet var det 310.000 uføretrygdede i Norge. Nå er det blitt enda 5.000 til. De siste årene har det vært en dramatisk økning i antall uføretrygdede. Trass i en rekke tiltak, fortsetter altså tusenvis av personer å forlate yrkeslivet og melde seg inn i de trygdedes rekker. 24,5 prosent av de trygdede er uførepensjonister.

Arbeidsledige

De siste tallene fra Aetat viser at det er 95.000 nordmenn som enten er helt arbeidsledige eller på arbeidsmarkedstiltak. 60.000 av disse får dagpenger mens de går arbeidsledige. Det er altså 35.000 personer som er arbeidsledige, men som ikke hever arbeidsledighetstrygd. De må i stedet støtte seg på andre ordninger. Antall ledige og på tiltak viser en svak nedgang. Dagpengemottakerne utgjør 4,7 prosent av de trygdede.

Yrkeshemmede

Det er 91.000 personer som er registrert som yrkeshemmede. 60.000 av disse får økonomisk støtte til livsopphold gjennom Aetat. Dette er en stor sekkepost som inkluderer mange forskjellige grupper og personer. Her finner vi alt fra psykisk utviklingshemmede i vernede arbeidssituasjoner til personer med yrkesskader og folk som i kortere eller lengre perioder trenger arbeidstrening. Gruppen utgjør 4,7 prosent av de trygdede

Sykelønn

Utgiftene til lønn under sykdom har eksplodert de senere årene. I fjor fikk arbeidstakerne erstattet 25 millioner fraværsdøgn. Rikstrygdeverket har ingen oversikt over hvor mange personer dette gjelder. De opplyser imidlertid at en arbeidstaker maksimalt kan få syketrygd i 260 dager i løpet av ett år og det inkluderer ferie. Hvis vi deler erstattede dager på 260, får vi 96.150 årsverk. Det er det samme som at 96.150 nordmenn er sykemeldte hele året. Gruppen utgjør 7,6 prosent av de trygdede.

I annen statistikk opereres det ofte med høyere tall. Årsaken er at man da regner 225 dager som ett årsverk. Da ville tallet vært 110.000 årsverk.

Rehabilitering

Rikstrygdeverket gir støtte til personer under rehabilitering. I april 2005 fikk 49.000 personer rehabiliteringsstøtte. Det er ikke store variasjoner fra måned til måned, opplyser Rikstrygdeverket. Rehabiliteringsstøtte dekker medisinsk rehabilitering og gis for eksempel for å bedre arbeidsevnen etter at man har fått sykelønn i 52 uker. Gruppen utgjør 3,9 prosent av de trygdede.

Sosialstøtte

66.800 innbyggere har sosialstøtte som hovedinntektskilde. Det kan for eksempel være personer som ikke har rett på arbeidsledighetstrygd, og som derfor får støtte til livsopphold på sosialkontoret. Det samlede antall personer som i løpet av ett år får en eller annen form for støtte fra sosialkontoret er langt høyere. Gruppen utgjør 5,3 prosent av de trygdede.

Dette er ikke med

En rekke trygdeordninger og overføringer til privatpersoner er ikke inkludert i tallmaterialet:

  • 42.000 foreldre som fikk fødselspenger utbetalt i 2004.
  • 35.000 tidligpensjonister med avtalefestet pensjon.
  • 14.000 barnepensjonister (økonomisk støtte til barn når en av — eller begge foreldrene dør).
  • 17.000 ugifte forsørgere.
  • 9.900 skilte og separerte forsørgere.

I tillegg mottar 609.000 barn barnetrygd og det utbetales kontantstøtte for 69.500 barn.

Ordningene som er holdt utenfor vil maksimalt utgjøre rundt 100.000 personer. Årsaken til at de ikke er tatt med i statistikken er enten lave tall, ikke tilgjengelig statistikk på kommunenivå eller problemer med å fastslå om trygdemottakeren har sin hovedinntekt fra offentlige ytelser.