Senioringeniør Richard Muskaug i Vegdirektoratet forteller dette til Bergens Tidende.

Størst fare for alvorlige personskader er det hvis bilen kolliderer med en voksen elg eller kronhjort. Dyrets størrelse og vekt gjør at påkjørselen kan sammenliknes med å kjøre på en steinblokk eller som å kjøre inn i en vegg. Dessuten er elg og kronhjort så høybent at motorpanseret på privatbiler oftest «smetter» under buken på elgen eller kronhjorten. Resultatet er at dyrekroppen treffer frontruten og trykker inn kupeen. Noen ulykker forårsakes av at bilfører i en ren refleksreaksjon styrer unna det store dyret og kjører bilen i grøften.

658 med personskade

Muskaug forteller at det i de ti siste årene har vært 658 ulykker med personskade ved kollisjon mellom bil og hjortedyr. I statistikken opererer man med to kategorier dyr.

Den ene kategorien er elg. Her har det vært 593 ulykker som har resultert i 17 drepte personer, to meget alvorlig skadet, 62 alvorlig skadet og 720 personer lettere skadet.

I den andre kategorien i statistikken har man registrert ulykker etter at biler har kollidert med reinsdyr, rådyr eller hjort. Av slike ulykker har det vært 65 i de ti siste årene. Det har resultert i at en person ble drept, to meget alvorlig skadet, syv alvorlig skadet og 72 lettere skadet, opplyser Richard Muskaug.

26 skadet i Hordaland

Statens vegvesen har i løpet av de siste 10 årene registrert 21 kollisjoner mellom bil og hjort i Hordaland med personskade som følge. 26 personer ble skadet. De fleste personene var lettere skadet, men tre personer ble alvorlig skadet i slike ulykker i tiårsperioden.

Tilsvarende tall for Sogn og Fjordane i samme tiårsperiode var ni kollisjoner mellom bil og hjort som medførte personskade. Ni personer ble skadet, ingen alvorlig.

6000 dyr drept i fjor

Nær 6000 rådyr, elg, hjort og villrein ble drept av bil eller tog i Norge i fjor (jaktåret 1. april — 31. mars 2002) ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fordelt på de ulike dyreartene, ser statistikken over drept hjortevilt slik ut for i fjor: 3350 rådyr, 1945 elg, 611 hjort og syv villrein.

Forsikringsselskapene registrerte 3414 utbetalinger på til sammen 75,9 millioner kroner i erstatninger for skader på biler etter påkjørsel av dyr i fjor, opplyser Finansnæringens Hovedorganisasjon til Bergens Tidende.

(Offisielle tall for inneværende år foreligger ikke for noen av de kategoriene som er nevnt i artikkelen.)