Den saftige boten er den strengeste reaksjonen til nå for brudd på mosjonskrav for storfe her i landet, etter det Stavanger Aftenblad erfarer.

Gårdsbrukeren vil ikke godta mulkten og vil be Sivilombudsmannen om å gjennomgå saken og vurdere Mattilsynets hjemmel til å ilegge en slik mulkt.

Saken begynte med at bonden i fjor bygde et nytt ungdyrfjøs for å tilfredsstille oppstallingskravene for kalver. I stedet for å slippe kalvene ut på beite, har de gått i lausdrift inne i det nye fjøset.

Bonden mener løsningen ble godkjent av Innovasjon Norge når han søkte om tilskudd til byggingen, men Mattilsynet peker på at det er et brudd på dyrevernloven, som krever at kyr skal sikres mulighet til fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker.