Tigging, vinningsforbrytelser, prostitusjon og tvangsarbeid. Barna som blir utnyttet på denne måten, er langt flere enn man har trodd. Dette er av konklusjonene til Ekspertgruppen for utsatte barn under Østersjøområdet.

— Utnytting av barn til tigging og kriminalitet er en av de hurtigste voksende formene for kriminalitet i Europa, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen, et av de norske medlemmene.

Ekspertgruppen, som også har representanter fra Sverige, Polen og Litauen, har kartlagt og drøftet utfordringer som politi og myndigheter møter i saker, der barn blir utnyttet til tigging og kriminalitet. Fredag la de frem sin rapport.

Godtroende og naive

Barna kommer som regel fra de fattigste landene i Europa. Noen rekrutteres fra alkoholiserte hjem, andre blir utnyttet av sine egne familier. Noen blir kidnappet, eller solgt til kriminelle nettverk av foreldrene sine. Flertallet er i aldersgruppen 14–18 år.

— Fortjenestepotensialet er stort, og risikoen for straffeforfølgelse for bakmennene er dessverre liten, sier Christoffersen.

Det største problemet, mener han, er at politi og barnevern ikke evner å se disse barna.

— De har vært altfor godtroende og naive. Politi og barnevern har for liten kunnskap og kompetanse til å se at barna blir brukt på denne måten.

Dømt i Høyesterett

De siste årene er likevel politi og barnevern blitt mer oppmerksomme på disse barna. Men så langt er Hordaland politidistrikt det eneste i Norge som har hatt fellende dommer som gjelder menneskehandel med barn.

Fire dommer er rettskraftige, og to av disse gjelder utnytting av barn til vinning og tigging.

Senest forrige uke ble to litauiske menn dømt i Høyesterett for å ha utnyttet barn til å stjele fra butikker i bergensområdet. Her i landet bodde barna i biler og måtte stjele sin egen mat.

— Saken er et klassisk eksempel på hvordan et kriminelt nettverk har rekruttert mindreårige barn fra alkoholiserte, oppløste hjem i Litauen til å stjele i Norge, fortrinnsvis på Vestlandet, sier Christoffersen.

Dyrt og tidkrevende

I den polske turistbyen Krakow er det blitt avslørt at bakmenn kan tjene opptil 400 euro om dagen på utnytte barn til å tigge. Særlig mødre med funksjonshemmede barn blir rekruttert, fordi barna vekker sympati hos turister.

— Utnyttelsen av barna var godt organisert, og bakmennene profesjonelle. Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Polen enn i andre europeiske land. Bergen er en av de største norske turistbyene i Norge.

Å etterforske menneskehandelsaker er svært ressurskrevende. I saken mot tre kvinner fra Romania som skulle opp i Gulating lagmannsrett i januar, var politi og påtalemakt i Romania tre ganger. Forberedelsene kostet et millionbeløp.

— Menneskehandelsaker er komplekse og tidkrevende for politidistrikt som tar fatt i disse sakene, sier Christoffersen.

Kjenner ikke foreldrene sine

I rapporten påpeker ekspertgruppen at et tettere samarbeid mellom politi og sosiale myndigheter er nødvendig for å bekjempe denne formen for menneskehandel. De må også bli flinkere til å kjenne igjen disse barna.

— Mange blir ikke identifisert, fordi de tilsynelatende ikke er blitt utsatt for vold eller mishandling. Barn kan imidlertid være gjenstand for grov utnyttelse, selv om de ikke mishandles av bakmennene. Noen blir solgt eller kidnappet i så ung alder at de ikke kjenner sine egne foreldre, eller ikke forstår at de som utnytter dem ikke er foreldrene deres.

Det er også grunn til å tro at menneskehandlere bevisst bruker barn, fordi de er under den kriminelle lavalder og ikke kan straffes.

— Blir barna tatt hånd om av barnevernet, rømmer de ofte tilbake til menneskehandlerne. Mange har aldri hatt andre "omsorgspersoner" enn de som utnytter dem. Derfor er det helt avgjørende at barna sikres omsorg og trygghet, sier Christoffersen.