• Mange som er satt til å intervjue kvinnelige asylsøkere, vet ikke hva de skal spørre om for å finne ut om kvinnene er blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Det hevder menneskerettighetsforskeren Helga Fastrup Breivik. Hun har vært observatør ved 25 intervjuer av kvinner som har søkt tilflukt i Norge.

— Jeg er svært bekymret for kompetansen og holdningene til intervjuerne, sier Breivik. I går var hun en av innlederne på seminaret om kjønnsbasert forfølgelse som ble holdt i Bergen. Mer enn 80 deltakerne fra hele landet var samlet for å høre internasjonale eksperters erfaringer om temaet.

Det var støttegruppen for de 14 kvinnene i bergensområdet som har søkt asyl på kjønnsbasert grunnlag, som tok initiativet til seminaret

— Kvinner som flykter fordi de er blitt utsatt for seksuelle overgrep, snakker svært nødig om dette. Det er derfor svært viktig at de som intervjuer både har kunnskap om kvinnenes kulturelle bakgrunn og evne til å lytte, understreket Breivik.

I dag er det i regelen politiet som foretar asylantintervjuer. Breivik mener at det er bedre saksbehandlere i UDI foretar disse intervjuene.

— Men også disse bør bedre kompetansen, sier Breivik til BT. Foruten god faglig kompetanse er det viktig at intervjuene tar seg god tid.

— I mange land i tredje verden er seksuelle overgrep svært tabubelagt. Kvinnene trenger både tid og intervjuerens tillit om de skal åpne seg, understreket Breivik.

På konferansen kom det frem at det fremdeles er svært vanskelig for kvinner som blir forfulgt på grunn av sitt kjønn å få flyktningstatus. Enkelte land, som Sverige og Australia, har lovverk og forskrifter. Men praksis viser at dette ikke blir benyttet.

I Norge presenterte avtroppende kommunalminister Sylvia Brustad i august tiltak hun ønsker å sette i verk for å sikre kjønnstrakasserte kvinner asyl.