Det skriver kommisjonen (DRK) i et brev til Oslo tingrett, som dommeren redegjorde for fredag morgen.

— Det foreligger to vesentlige mangler. Det gjelder de sakkyndiges vurdering av det som er grunnvilkårene for en personlighetsforstyrrelse. Det andre er vektleggingen av opplysninger som tiltaltes mor har gitt til de to første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, sa rettens administrator, Wenche Arntzen.

- Sviktende premisser

Kommisjonen ba i første omgang om en tilleggserklæring til rapporten fra rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, etter at de konkluderte med at Breivik ikke er psykotisk, og dermed tilregnelig. Men medlemmene er ikke fornøyd med svarene.

"I sin tilleggserklæring av 30. april 2012 har de sakkyndige etter DRKs oppfatning ikke svart tilfredsstillende på kommisjonens bemerkninger", heter det i brevet.

Kommisjonen presiserer at innvendingene ikke gjelder konklusjonen om at Breivik er tilregnelig, men premissene.

— Kommisjonen presiserer at spørsmålene som er stilt de sakkyndige ikke er rettet mot konklusjonen. Det er drøftingene de legger til grunn for konklusjonen som har vesentlige mangler. Disse to punktene vil da ha særlig fokus i den videre bevisførselen, og særlig under eksaminasjonen av Aspaas og Tørrissen, sa dommeren.