Det er vesentlige mangler ved drift og vedlikehold av veinettet i Norge, og manglene fører blant annet til at kravene tilføretilstand i vintersesongen ikke blir overholdt, skriver Aftenposten.no .

Svak rapportering gjør at Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen heller ikke har nok styring og oversikt over tilstanden.

Det kommer frem i Riksrevisjonens undersøkelse av driften og vedlikeholdet av veinettet, som offentliggjøres i dag.

Les hele rapporten her

Kvaliteten synker Det ble gjennomført en omfattende omstilling i veivesenet i 2003. Hovedgrepet var at drifts— og produksjonsdelen ble skilt ut til det statlige aksjeselskapet Mesta AS. I 2006 ble full konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdsoppgaver oppnådd. Utgifter til funksjonskontrakter var i 2008 på 2,1 milliarder kroner.

Etter at denne omstillingen ble gjennomført, har kvaliteten på veinettet blitt dårligere.

Fra 2002 til 2005 har andelen av veinettet som faller innefor klassene «dårlig» eller «svært dårlig» økt med 1100 kilometer, til like under 10.000 kilometer totalt. Dette tilsvarer 35 prosent av riksveinettet.

Veinettet klassifiseres i fem klasser, og de to laveste regnes som en lavere standard enn målet som er fastsatt av Statens vegvesen, og prosentandelen gir en indikasjon på den totale tilstandsutviklingen, ifølge rapporten.

Mangler kontroll Riksrevisjonens kritikk går hovedsakelig ut på at Vegvesenet mangler kontroll med entreprenørene som drifter veinettet. Det er hverken nok styring eller tilstrekkelig oversikt over veienes tilstand.

— Riksrevisjonen stiller spørsmål ved hvordan Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen kan vurdere om driften av veinettet skjer i samsvar med fastsatte standarder og prioriteringer uten en slik informasjon, heter det i rapporten.

Byggelederne gjør to ganger i året en evaluering av entreprenørene. En gjennomgng av evalueringsskjema for vinterhalvåret 2007/08, og sommersesongen 2008 viser at det for om lag halvparten av kontraktene var mangelfull utføring av drifts- og vedlikeholdsoppgavene.

Riksrevisjonen påpeker at det er svak konkurranse om funksjonskontraktene. I 37 prosent av kontraktene som ble iverksatt i årene 2003-2009, var det bare én eller to entreprenører som la inn tilbud.

I Region nord og Region midt er tilsvarende tall på to tredeler. Mesta AS har ansvaret for 61 prosent av kontraktene som var i drift i landet pr. 31. desember 2008.

PAUL SIGVE AMUNDSEN