Det mener en kilde i Justisdepartementet.

Utvalget la i september 2004 frem forslag om svært omfattende endringer, blant annet å opprette to nye, store statlige organ.

— Men utvalget utredet ikke de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. De sier ingenting om hva dette vil koste. Det er de pålagt etter mandatet, sier kilden.

Katrine Fredwall, lovrådgiver i Justisdepartementet, ønsker ikke å kommentere dette. Hun vil heller ikke være med på at departementet har vært seindrektig.

— Dette er en stor og svært omfattende reform som er foreslått. Det er ikke uvanlig at det tar så lang tid, sier hun.

Fredwall peker på at det må opprettes to helt nye statlige organisasjoner dersom forslaget blir vedtatt: Et overformynderi på regionplan og et nasjonalt Vergemålstilsyn som skal føre kontroll med overformynderiene.

— Det er ikke fastsatt noe tidspunkt for når en proposisjon blir oversendt Stortinget, men den kan bli sendt over i slutten av 2008. Deretter går det en del tid før den kan settes i kraft, sier Fredwall.

Dermed går det trolig over fire år mellom ferdig utredning til forslag sendes Stortinget.

Hun vil ikke kommentere Lødrups utsagn om at sykdom og motstand internt i regjeringen har sinket prosessen.