• Kvikksølvfunnet ved vraket av den tyske ubåten U864 utenfor Fedje utgjør ingen stor akutt forurensningsfare. Men det er ikke spesielt ønskelig at det ligger der.

Det sier forskningsleder Jarle Klungsøyr ved Havforskningsinstituttet, som er involvert i de undersøkelser som gjøres ved vraket av den tyske ubåten som for snart 60 år siden ble senket utenfor Fedje. Det er påvist ekstreme mengder kvikksølv i tre prøver fra sjøbunnen rundt vraket. Nå er det tatt prøver av et stort antall fisk og krabbe som er fanget rundt vraket, for å undersøke om de har kvikksølv i seg. Resultatet av analysene som gjennomføres av Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (NIFES), blir offentliggjort om en uke.

— Kvikksølvet som er påvist på sjøbunnen rundt vraket stammer mest sannsynlig fra de 5 meterne av ubåten som ble sprengt i stykker av torpedoen fra den britiske ubåten «Venturer». Mest sannsynlig er emballasjen som kvikksølvet lå i, også skadet eller ødelagt i eksplosjonen. Det kan forklare det høye kvikksølvinnholdet i bunnslammet rundt ubåten. Kvikksølvet ble oppbevart i solide stålflasker under transporten, og vi har grunn til å tro at disse stålflaskene fremdeles er i rimelig bra forfatning. Hvor bekymringsfullt vraket er, vet vi rett og slett ikke, sier Klungsøyr

Han påpeker også at den kraftige havstrømmen i området bidrar til en effektiv fortynning av kvikksølvet.

— Hvor alvorlig forurensningsfare ville det være hvis man i teorien ser for seg at noen slapp ut et tonn kvikksølv på havbunnen der ubåtvraket ligger?

— Umiddelbart ville det ikke være stor akutt fare fordi kvikksølvet ville lekke gradvis til miljøet og bli fraktet nordover og vekk fra området i den sterke havstrømmen i det åpne farvannet. Hvis dette hadde skjedd i en trang og avstengt fjord, ville forurensningen være mye mer alvorlig. Men uansett ville det ikke være en ønskesituasjon å få kvikksølv fritt ut i sjøen, sier han.

— Vil du anbefale at det settes i verk tiltak for å fjerne kvikksølvet fra vraket hvis analysene viser høye verdier av kvikksølv?

— Ja, det må vurderes. Det er Kystverkets oppgave.

<b>VENTER SPENT:</b> Forskningsleder Jarle Klungsøyr venter spent på resultatene av fiskeprøvene som offentliggjøres om en uke.