IRINA LEE

irina.lee@bt.no

Oslo

"Da politiet og helsemyndighetene tok over håndteringen [etter Utenriksdepartementet], er konklusjonen at oppgavene i store trekk ble godt utført", heter det i rapporten.

Rapporten peker på en rekke svakheter, blant annet:

UD hadde ingen beredskapsplan, kun varslingsrutine.

— En del primære ting, som dataregistrering, fysiske lokaler og tilrettelegging manglet. Det er ikke tilfredsstillende, sier Reinås.

Det gikk 34 timer før Helse- og omsorgsdepartementet før ble kontaktet.

— UD manglet helhetsbilde av situasjonen i katastrofeområdet, sier Reinås.

Det at de andre berørte parter ikke ble kontaktet, forsinket arbeidet med å opprette pårørendesenter og innsamling av data, påpeker utvalget.

I rapporten heter det også:

— I den innledende fasen var det i UD mangel på telefonkapasitet, bemanningssystemer, system for registrering, ledelsesoppfølging og informasjon.

— Arbeidet med håndtering av registrering av savnede personer burde vært håndtert av politiet fra første stund.

— Info- og støttesenter for pårørende og en telefontjeneste burde ha vært opprettet så snart det ble klart at et større antall nordmenn var berørt av flodbølgekatastrofen.

— Gjennomgående lavt teknologisk nivå i informasjonsbehandlingen. Dette må skyldes manglende forståelse av behovet for å tilpasse virksomheten til informasjonssamfunnet.

— Det synes som UD mener at de har krisehåndteringserfaring gjennom å håndtere enkelttilfeller hvor nordmenn i utlandet er i trøbbel, sier Jan Reinås, utvalgets leder.

For fremtiden foreslår utvalget:

  • En nasjonal beredskapsorganisasjon med strategisk ledelse bestående av øverste embetsverk.
  • En operativ ledelse som legges til politidirektøren.
  • En utrykningsenhet for ledelse i katastrofeområdet.
  • Utenriksstasjonene med ansvaret inntil utrykningsenhet er på plass.

Takket Reinås for rapporten

Rett etter klokken 14 overleverte Evalueringsutvalgets leder, Jan Reinås, den 190 sider tjukke tsunamirapporten til justisminister Odd Einar Dørum.

— Det har gjort en stor innsats. Takk skal dere ha, sa Dørum.

Utvalget har jobbet med rapporten i 3 måneder.

— Det har vært intens jobbing. Jeg er glad for at arbeidsgiverne har vært veldig fleksible, og gitt utvalgets medlemmer mulighet til å jobbe med dette, sier Reinås.

— Vi hadde knapp tidsfrist, men vi organiserte oppdraget ut ifra det, og vi føler i dag at vi har gjort jobben, og svart på oppdraget, sier Reinås.

Han presenterer nå rapportens innhold for et fullsatt pressekorps i plenumssalen i regjeringskvartalet, R4.

MASSEDØD: Likkistene ble stablet opp i badebyene i Thailand etter katastrofen.
MARITA AAREKOL