• Regjeringen trenger ingen melding til Stortinget før evalueringen av HVPU-reformen er ferdig.

RAGNHILD HOV

Det sier sosialminister Guri Ingebrigtsen til Bergens Tidende

Sosialministeren peker på at i løpet de ti årene fra reformen ble satt i verk, har det vært flere omfattende, faglige evalueringer av reformen.

– Blant annet har Norsk Forskningsråd fått ansvaret for å gjennomføre flere omfattende forskningsoppgaver om virkningene av reformen. Den endelige konklusjonen skal være klart neste år. Når vi ser resultatet, får vi vurdere om det er nødvendig å gi Stortinget en oppsummering.

Ingebrigtsen mener som hennes partifelle Ranveig Frøiland uttrykte det i BT sist søndag, at HVPU-reformen er en reform som Norge bør være stolt av å ha gjennomført.

Sosialministeren er ikke i tvil om at det var riktig å legge ned institusjonene.

Bedret livskvalitet – Jeg skal ikke påstå at det ikke finnes mennesker som er blitt mer ensomme og alene etter at de har flyttet i eget bolig. Men det er et gjennomgående inntrykk at det store flertallet som ble berørt av reformen, har fått forbedret sin livskvalitet. Og vi vet at ensomheten var svært utbredt også i de store institusjonene.

Ingebrigtsen peker også på at departementet er klar over at det er grupper med utviklingshemming som trenger spesiell oppfølging for å få bedret sitt bo— og velferdstilbud.

– Spesielt gjelder dette psykisk utviklingshemmede med psykiske problemer. For disse er det nødvendig at kommunene gis kompetanse til å sette i verk spesielle tiltak.

Ingebrigtsen innrømmer at omsorgen for de utviklingshemmede i mange kommuner i perioder har vært preget av gjennomtrekk blant de ansatte.

Skolere personalet – Det er viktig å gi de ansatte tilgang til kompetanse og ny kunnskap om hvordan vi best tar vare på de svakeste blant oss.

Blant annet ønsker vi å øke fokuset på rettssikkerheten for den enkelte. I dette arbeidet planlegger vi å ha konferanser med kommunene for å skolere personalet som daglig jobber med utviklingshemmede. Målet er å gjøre dem mer bevisst på klientenes rettssikkerhet og redusere bruk av tvang.

Sosialministeren beklager at det i mange kommuner fremdeles er lange ventelister for å få egen bolig.

Men hun mener at staten ikke kan lastes for dette.

– Det fulgte med midler både til investering og drift av boligene til kommunene da reformen ble gjennomført. Kommunene har derfor ingen annen unnskyldning enn dårlig prioritering dersom de ikke gir denne gruppen den omsorg, tilsyn og støtte de har behov for, sier hun.