Direktør i Petroleumstilsynet Magne Ognedal, la i dag, fredag, fram Ptil sin rapport etter et tilsyn som ble utført på Gullfaks C i oktober i høst, fem måneder etter hendelsen 19. mai. (Se faktabokser).

Konklusjon:

Petroleumstilsynets (Ptils) konklusjon er at planlegging av boreoperasjonen i brønn C-06A på Gullfaks ble gjennomført med alvorlige og gjennomgående mangler.

Manglene er knyttet til sentrale forhold som styring av risiko og endringskontroll, erfaringsoverføring og bruk av kompetanse, kjennskap til— og etterlevelse av styrende dokumenter og dokumentering av beslutninger, sier Ptil.

I dag fikk Statoil fire pålegg:

1. Å gjennomgå og vurdere etterlevelse av de arbeidsprosessene som er etablert for å sikre kvalitet og robusthet i brønntilvirkningsprosessen på Gullfaks. Arbeidet skal inkludere en undersøkelse av hvorfor viktige mangler ikke ble fanget opp underveis i arbeidet. Nødvendige forbedringstiltak knyttet til arbeidsprosessene og bruken av dem skal identifiseres og iverksettes.

Frist 1.1. 2011

2. Å gjennomføre en uavhengig vurdering av hvorfor iverksatte tiltak etter tidligere hendelser, blant annet gassutblåsningen på Snorre A i 2004 med lignende årsaksforhold, ikke har hatt ønsket effekt på Gullfaks. Basert på resultatet av dette arbeidet skal selskapet vurdere behov for og iverksette nye og tilpassede forbedringstiltak på Gullfaks.

Frist: 1.7.2011

3. Å vurdere resultat av det arbeidet som gjøres under pkt 1 og 2 – og på bakgrunn av dette iverksette tiltak i resten av selskapet.

Frist: 1.7.2011

4. Å utarbeide en forpliktende plan for hvordan dette arbeidet skal iverksettes og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil.

Frist: 10.12.2010

Alvorlige mangler

— Samlet sett er det vår konklusjon at det er påvist alvorlige mangler ved Statoils planlegging av denne brønnen på Gullfaks, og ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktivitetene ble gjennomført på en forsvarlig måte, heter det i meldingen fra Ptil.

— Vi har vurdert Statoils egen gransking av hendelsen, og har formidlet våre kommentarer til selskapet i brev av 19.11.2010.

Enig i Statoils konklusjon

— Det er vår vurdering at de manglene som selskapets egen gransking peker på i all hovedsak er sammenfallende med våre konklusjoner.

Brønnen, som ble boret fra Gullfaks C-innretningen i tiden november 2009 til juli 2010, hadde flere alvorlige brønnkontrollhendelser. Den siste hendelsen, med tap av brønnkontroll, skjedde 19. mai i år.

Oppfølging

Ptil har fulgt opp hendelsen med tap av brønnkontroll på Gullfaks C tett, og har gjennomført flere ulike aktiviteter rettet mot å klarlegge årsaksforholdene rundt hendelsen.

Oppfølgingen har vært rettet mot hvordan Statoil har håndtert hendelsen, og mot selskapets planlegging og gjennomføring av brønnarbeidet. Ptil har hatt dialog med Statoil, så vel som de øvrige rettighetshaverne på Gullfaks.

Ptil sier selv at de har hatt tett oppfølging av Statoils innsats for å reetablere barrierer og sikre brønnen.

Statoils rapport ligger til grunn

Ptil har også fulgt opp Statoils interne gransking av hendelsen. Rapporten fra denne granskingen ble overlevert Ptil 5. november og resultatene og konklusjonene herfra er vurdert i forhold til Ptils videre oppfølging.

Kunne blitt storulykke

Ptil vurderer hendelsen som svært alvorlig. Hendelsen innebar langvarig tap av en barriere. På grunn av tilfeldigheter unngikk man en undergrunnsutblåsning og/eller eksplosjon.

Tilfeldigheter gjorde at hendelsen ikke utviklet seg til en storulykke.

Ikke egen granskning

Som Aftenbladet har skrevet de siste dagene, har ikke Ptil gjennomført en egen granksing av hendelsen, som kunne fått katastrofalt utfall.

Ptil har imidlertid hevdet at deres oppfølging har vært god. Det var likevel etter å ha lest Statoils egen gransking som kom for to uker siden, at tilsynet kalte inn til et hastemøte som resulterte i at all boreaktivitet på Gullfaks A, C og C ble stanset.

Gøril Tjetland har erfaring som letegeolog i Statoil, men er nå ansatt i Bellona. Tjetland har fulgt Gullfaks-saken og korrespondansen mellom Ptil og Statoil tett.

Hun har merket seg at Statoil allerede i fjor høst skal ha oppdaget svakheter på fôringsrøret som sprakk 19. mai i år. Statoil har selv forklart at den direkte årsaken til lekkasjen i mai, var at fôringsrøret sprakk.

Tjetland forklarer også at utfordringene på Gullfaks er knyttet til at reservoaret har et utfordrende trykk. Enkelt forklart er utfordringen å holde seg innenfor et mye mindre «trykkvindu» – altså akseptere mindre endringer i trykket, under boring.

I den aktuelle Gullfaks-brønnen som lekket, drev Statoil med såkalt trykkbalansert boring da det gikk galt 19. mai

Gøril Tjetland i Bellona.