Statens forurensningstilsyn (SFT) har tidligere anbefalt at stålet i de to utrangerte fregattene KNM Bergen og KNM Trondheim går til materialgjenvinning, og at Forsvaret tar utrangerte skip ut av bruk som målfartøy før de er så skadd at det er fare for at de synker.

«Miljøverndepartementet støtter denne konklusjonen og mener det er svært uheldig dersom fregattene havner på havbunnen», skriver departementet i et brev til Forsvarsdepartementet.

Senket i Vestfjorden

KNM Bergen og KNM Trondheim ligger nå ribbet for utstyr i Ramsund Orlogsstasjon i Nordland, klargjort for målskyting når Forsvaret i 2011-2012 etter planen skal teste sine nye sjømålsmissiler.

En tredje av Forsvarets fem gamle fregatter — KNM Stavanger - ble senket av en torpedo under en skyteøvelse i Vestfjorden mellom Myken og Røst i juni 2002. KNM Narvik ligger i Horten som museumsskip, og KNM Oslo er hogget opp.

Forurensningsjuss

Miljøverndepartementet viser til en juridisk utredning SFT har foretatt for å vurdere om det er lovlig eller ulovlig å skyte de gamle skipene i senk. Vurderingene tar utgangspunkt i forurensningsloven og dumpingsforbudet i forurensningsforskriften.

SFTs konklusjon er at Forsvarets testskyting mot utrangerte og miljøsanerte skip ikke rammes av forurensningsloven. Slik virksomhet rammes heller ikke av dumpeforbudet i forurensningsforskriften så lenge formålet ikke er å bringe skipene av veien.

Økt gjenvinning

Norsk Returmetallforening - en bransjeforening i Norsk Industri - har tidligere i år oppfordret Miljøverndepartementet til å fastsette regler som hindrer at fregattene blir senket, og som sikrer at stålet i skipene gjenvinnes.

Miljøverndepartementet nøyer seg i denne omgang med å støtte SFTs anbefaling, og uttrykke en klar mening om at Forsvaret bør unngå å senke skipene. Departementet viser til intensjonen med dumpingsforbudet, og at økt gjenvinning er et nasjonalt mål.

I tillegg ber Miljøverndepartementet om at Forsvarsdepartementet tar stilling til anbefalingene fra SFT.