• Det ser ut til at «small is beautiful» sier forsker Jannecke Wiers-Jenssen ved NIFU om studen-tenes dom over lærestedene.

I studentundersøkelsen scorer Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen jevnt over dårligere enn universitetene i Tromsø og Trondheim. De store høgskolene får stort sett dårligere karakterer enn de små.

– Størrelsen har åpenbart mye å si. For universitetene ser vi imidlertid at tilfredsheten er veldig jevn når det gjelder faglig— og pedagogisk kvalitet. Forskjellene kommer frem når det gjelder andre sider ved studiene, det sosiale for eksempel. Da er det ikke så unaturlig at de store gjør det dårligere. Det er lettere å bli anonym ved store enheter, og byråkratiet er større jo større institusjonen er.

– At NTNU får bedre karakter enn jevnstore Universitetet i Bergen, kan ha sammenheng med NTNUs store andel av sivilingeniørstudier. Disse har en mye fastere struktur enn de frie universitetsfagene, sier Jannecke Wiers-Jenssen.

Utdanningsminister Trond Giske har sagt at han gjennom den kommende utdanningsreformen vil ha mer struktur og tettere oppfølging av studentene ved universitetene. Wiers-Jenssen mener resultatene fra studentundersøkelsen tyder på at det vil øke tilfredsheten til studentene.

Ekstreme forskjeller NIFU-forskeren er overrasket over de store forskjellene høgskolene imellom. Det skiller 1,7 ka-raktertrinn mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Tromsø.

– Spranget er overraskende stort. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Sogn og Fjordane gjør det skarpt fra år til år. En del av de andre høgskolene har tydelig noe å lære av de to. Hva som er galt ved den enkelte skole er vanskelig å peke på, men undersøkelsen viser at en del skoler bør gå i seg selv, sier Wiers-Jenssen.

Pedagogisk svikt Undersøkelsen viser en interessant forskjell mellom universitetene og høgskolene. Mens universitetene ligger nokså jevnt med høgskolene når det gjelder faglig kvalitet, så scorer universitetene dårligere på pedagogisk kvalitet.

– Universitetene er mer forskningsrettet. Det kan tenkes at lærerne ikke er så interessert i under-visningen, eller prioriterer den så høyt som kollegene på høgskolene. Klare unntak er profesjonsstudier som medisin som har veldig stor tilfredshet.

– Hvor godt bilde gir studentenes tilfredshet av hvor godt lærestedet egentlig fungerer?

– Når det gjelder faglig kvalitet er det ikke så lett for en fersk student å gjøre vurderinger. Men på trivsel og svært mange av de andre faktorene vi undersøker, er det studentene som vet best, sier Wiers-Jenssen.

Adresseavisen/Bergens Tidende