I et felles brev til miljøvernministeren krever WWF og Fiskeri— og havbruksnæringens landsforening (FHL) at Brende ikke løper fra tidligere løfter om snarlig norsk oppfølging av den internasjonale ballastvannkonvensjonen.

Spredning av fremmede organismer via utskifting av ballastvann på skip regnes som en av de største truslene mot det marine miljø. Når bakterier, alger og krepsdyr slippes ut på nye steder, kan de forårsake økologiske og økonomiske katastrofer.

Årlig dumpes det mellom 40 og 50 millioner tonn ballastvann i norske havner. Oljehavnene Mongstad og Sture i Hordaland regnes som høyrisikoområder.

Da FNs sjøfartsorganisasjonen IMO i februar undertegnet en ny konvensjon mot «blindpassasjerene» i ballastvann, uttalte miljøvernminister Børge Brende at han ville gå inn for en tidlig norsk ratifikasjon av konvensjonen.

— Vi ble derfor svært overrasket og bekymret da Brende nylig signaliserte at det kan være aktuelt for Norge å vente på et EU-direktiv om saken, sier fagsjef Andreas Tveteraas i WWF-Norge.

I likhet med fiskeri- og havbruksnæringen, ser miljøorganisasjonen ikke noen grunn til at Norge skal sitte på gjerdet mens EU utformer sitt direktiv. De forventer at Brende nå avkrefter at Norge vil vente på EU og at han bekrefter at tidligere løfter står ved lag.

— Næringens store betydning for norsk økonomi, sysselsetting og bosetting bør også innebære at Norge inntar en lederrolle i ratifisering av IMO-konvensjonen og gjennomføring av norske tiltak, mener FHL og WWF.

Havbruksnæringen fikk en forsmak på ballasttrusselen i 1992 da giftalgen Chattonella tok livet av flere hundre tonn oppdrettslaks på Sørlandet. Algen stammer opprinnelig fra japanske kystfarvann og ble trolig brakt til Nordsjøen i ballastvann.

Den nye konvensjonen åpner for en rekke nasjonale og regionale tiltak for å beskytte havmiljøet mot invasjoner av fremmede arter. Men konvensjonen innebærer også at utskiftning av ballastvann vil kunne fortsette helt frem til 2016.

— Derfor vil det være svært relevant for Norge å innføre ekstra beskyttelsestiltak med hjemmel i konvensjonen, mener organisasjonene.