• Det er ingen økonomiske gevinster ved å slå sammen små, spredtbygde kommuner, mener forskningsleder Karl Georg Høyer ved Vestlandsforskning.

OLAV GARVIK

Som ansvarlig for flere forskningsarbeider og utredninger om kommunesammenslåinger tilbakeviser Høyer i et intervju med Bergens Tidende en del påstander som for lengst har fått preg av myter i den politiske debatt, slik han ser det. Forskningssjefen i Sogndal trekker for sin del følgende konklusjoner:

  • Problemet med å rekruttere fagfolk til små kommuner er sterkt overdrevet.
  • Det er godt dokumentert at folk omkring i små kommuner er vel tilfreds med de kommunale tjenestene.
  • Samfunnsøkonomisk er det lite eller ingenting å tjene på å slå sammen mindre, grisgrendte kommuner. I beregninger som departementer og Statistisk sentralbyrå har gjort er viktige kostnader «uteglemt». Det gjelder bl.a. økte transportkostnader. Mange kommuner vil faktisk komme dårligere fra det økonomisk om de blir slått sammen.

Begrunnelsen er endret

Karl Georg Høyer har med interesse registrert at kommunalminister Erna Solberg (H) over en viss tid synes å ha endret begrunnelsene for å slå sammen kommuner. I samtale med Bergens Tidende utdyper han det slik:

— I løpet av et drøyt års tid er det blitt en nedtoning av betydningen av de store økonomiske gevinster. Det snakkes nå heller om rekrutteringen av fagfolk som angivelig blir mye lettere når kommunene er større.

Det er ikke så rart at det har skjedd et slikt skifte i begrunnelser. Opprinnelig ble det lagt frem beregninger fra Statistisk sentralbyrå som viste til innsparinger på 3-4 milliarder ved omfattende kommunesammenslåinger. Senere arbeider fra flere forskningsmiljøer har vist at det er et lite realistisk grunnlag for disse beregningene.

Modellberegninger er én ting. Men de passer ikke uten videre til terrenget, det mangfoldige kommune-Norge.

Økt sentralisering

Høyer understreker imidlertid at det selvsagt er fullt mulig å kostnadseffektivisere ved å lage større kommuner. Men da kan man i mange tilfelle velte kostnadene over på andre, om det nå er innbyggerne eller andre deler av den offentlige økonomien.

— Men statsråd Solberg har da et poeng når hun viser til hvor vanskelig det enkelte steder er å skaffe høyt kvalifisert personale?

Grunn til å nyansere

— Ja, det kan nok fremstå som et mer solid argument enn det økonomiske. Men det krever en betydelig nyansering. Det har nok festet seg et inntrykk av at rekrutteringsproblemet i mindre kommuner gjelder for alle typer fagfolk. Det er langt fra tilfelle. Dessuten er det selvfølgelig ikke et problem som gjelder alle mindre kommuner, sier han.

Høyer understreker at kommune-Norge her er akkurat like variert og mangfoldig som i spørsmålet om økonomisk effektivisering. Der det er spesielle rekrutteringsproblemer, vil det heller ikke alltid være slik at kommunesammenslåing er noe svar. Det kan være andre løsninger som er mer hensiktsmessige, for eksempel interkommunalt samarbeid, slik det også mange steder gjøres i praksis, mener han.