Utbyggingen av det første gassfeltet i Barentshavet er ikke godt nok utredet, mener Miljøverndepartementet. Departementet etterlyser dessuten alternative løsninger for utbygging og drift av Snøhvit-feltet før Statoil får klarsignal til utbygging.Miljøverndepartementet støtter seg på uttalelsene fra Statens forurensingstilsyn, Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt. Helhetlig vurdering Det er bare utbyggingen av feltet som omhandles i konsekvensutredningen. Energianlegget som skal bygges på Melkeøya ved Hammerfest er ikke med. Denne utbyggingen må også vurderes, og Miljøverndepartementet mener det derfor er vanskelig å gi en helhetlig vurdering av Snøhvit-utbyggingen.Det er Olje— og energidepartementet som har bedt om Miljøverdepartementets vurdering av konsekvensutredningen for Snøhvit-feltet. Konsekvensutredning Da den sørlige delen av Barentshavet ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1980, forelå det ingen konsekvensutredning. Miljøverndepartementet mener derfor at det bør foretas en full vurdering av hele området, før deler av Barentsområdet bygges ut. Styringskomiteen for Snøhvit skal senere denne måneden avgjøre om eierne skal sende en plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet.