– Det vi med sikkerhet kan si, er at data som er lagret vil bli brukt. Det er pr. i dag ofte billigere å oppbevare data enn å slette dem, sier juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, Guro Slettemark.

Slettemark og Datatilsynet fremhever faren for at opplysninger blir brukt og misbrukt utover formålet med registreringen.

Når det gjelder informasjon fra samtaler innhentet gjennom telefonavlytting, viser det seg at svært lite av materialet blir slettet i henhold til bestemmelsene. Hovedregelen etter straffeprosessloven er at alt materiale som ikke er av betydning for forebyggelse eller etterforskning av straffbare forhold skal tilintetgjøres snarest mulig. I praksis blir ikke dette gjennomført.

– Forsvarernes innsynsrett gjør at det meste må beholdes. Det er i det hele tatt lite som kan slettes når det blir reist sak, sier tingrettsdommer Arne Fortun, leder i kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.