Det hevdar fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl i eit brev han har sendt til samtlege stortingsrepresentantar. Bakgrunnen er stortingsrepresentantar si rolle i kåringa av Kjell Inge Røkke til årets Peer Gynt. Eit 60-tals av dei 169 representantane på Stortinget deltok i røystinga der fem kandidatar var nominert.

— Røkke har i seinare tid vore i søkelyset

dels for å ha gjort seg skuldig i falsk forklaring og korrupsjon, dels for å ha tent pengar på den amerikanske fangeleiren i Guantanamo-basen på Cuba.

— Denne kåringa har stilt heile Peer Gynt-utmerkinga i vanry. Dette må vere siste gong stortingsrepresentantane deltek og let seg bruke i ei slik kåring, seier Heffermehl til BT.

Heffermehl påpeikar at Røkke har fått ein straffedom på fire månaders fengsel for korrupsjon, at saka ikkje er rettskraftig avgjort og at saka skal opp til ny behandling for lagmannsretten etter anke frå Røkke.

Heffermehl, som sjølv er jurist, meiner det er svært ugreit at stortingsrepresentantar, som representantar for lovgjevarane, direkte eller indirekte kan medverke til å påverke domstolsbehandlinga av straffesaka.

— I år skal påtalemakta dessutan ta stilling til straff for medverknad til fridomsfrårøving og tortur på Guantanamo, seier Heffermehl.

Tidlegare har både Amnesty International, Noreg og Bestemødre for fred kritisert og protestert mot tildelinga.

— Vi var fullt klar over både korrupsjonssaka og engasjementet på Guantanamo-basen då vi nominerte Røkke. Det valet vi gjorde, står vi for 100 prosent, seier prosjektleiaren for Peer Gynt-stemnet, Kjersti Stenseng, til BT. Ho opplyser at det er første gong i Peer Gynt-prisen si 30-årige historie at ei tideling har skapt slike reaksjonar som denne gongen.

4. august skal Kjell Inge Røkke kome til Vinstra for å motta Peer Gynt-prisen. Det er første gong i prisens 30-årige historie, tildelinga har vekt sterkt negative reaksjonar.