Dette fremgår av et omfattende dokument om Den norske kirkes identitet og oppdrag, som ble vedtatt på Kirkemøtet i Bodø lørdag. Det er regjeringens stat/kirkeutvalg som har bedt om at Kirken utarbeider en uttalelse om sin egen forståelse og oppdrag i samfunnet.

Respekt

Uttalelsen, som består av 29 punkter, tar opp alle sider ved Statskirkens virksomhet og oppdrag. Blant annet heter det at statskirkeordningen har spilt en viktig rolle for Den norske kirkes plass i samfunnet og for forholdet mellom kirke og folk.

— Et viktig kriterium for den fremtidige ordning av forholdet mellom kirke og stat er at den skal sikre religionsfriheten, både for Den norske kirke og for andre tros- og livssynssamfunn. Så lenge statskirkeordningen består, er det avgjørende at statlige organer utøver sitt kirkelige styringsansvar med respekt for Kirkens identitet og trosgrunnlag, og med sikte på å sette Kirken i stand til å utføre sitt oppdrag. Det er også viktig at kommunene oppfyller kirkelovens krav om å sikre den lokale kirkes økonomi, heter det blant annet.

Nye kirker

Dokumentet slår også fast at Den norske kirke fortsatt ønsker å være en åpen folkekirke med bred oppslutning. Kirken mener også at religions- og livssynsfriheten må være en grunnleggende menneskerett, og man tar avstand fra alle former for diskriminering eller intoleranse på grunnlag av religiøs tilhørighet og overbevisning. Kirkemøtet forutsetter dessuten at det legges til rette for bygging av nye kirker når bosettingsmønstrene endres.

Kirkemøtet, som ble avsluttet i går, vedtok ellers at den store reformen om trosopplæring for alle barn og unge under 18 år, fornyelse av gudstjenesten, diakoni og ungdomsarbeid skal være Kirkens viktigste satsingsområder frem til 2008.