En arbeidsgruppe som Strålevernet nedsatte i 2005 for å se om det er en mulig sammenheng mellom yrkesmessig radareksponering og negative helseeffekter, overleverte mandag kveld sin rapport.

Arbeidsgruppen finner det lite sannsynlig at krefttilfeller hos radaroperatører og teknikere er forårsaket av slik yrkesmessig eksponering. Andre sykdommer synes heller ikke å kunne settes i sammenheng med den stråling de er utsatt for, heter det.

Kvikk-saken

Muligheter for helseskade i forbindelse med eksponering for elektromagnetisk stråling har lenge vært drøftet og gjenstand for forskning. Dette var et sentralt punkt i den såkalte Kvikk-saken, hvor mulig overhyppighet av misdannelser hos barn av marinepersonell har vært kartlagt. Det har også vært reist spørsmål rundt mulig helseskade knyttet til arbeid med Forsvarets radaranlegg, spesielt forekomst av kreft hos radaroperatører og teknikere.

Gruppe for stråleskadde

12. august 2005 ble det dannet en Interessegruppe for stråleskadde, og denne gruppen hadde sitt første møte med Strålevernet 25. oktober samme år.

Arbeidsgruppen som nå har avgitt sin uttalelse, bygger i hovedsak på vitenskapelige undersøkelser som er publisert i anerkjente tidsskrifter etter forutgående vurdering. Gruppen har videre hatt tilgang til eksponeringsmålinger – både for ikke-ioniserende og ioniserende stråling fra ulike komponenter ved forskjellige radarinstallasjoner. Målingene er ifølge Strålevernet utført av Forsvarets laboratorietjeneste.