Dahl brukte relativt kort tid på sin prosedyre for rikets øverste dommere.

— Riktig straff

— Påtalemyndigheten mener at Andersen fikk en passende og riktig straff isolert sett, også i forhold til den straff som Viggo Kristiansen fikk. Derfor har heller ikke påtalemyndigheten anket dommen fra Agder lagmannsrett.

Førstestatsadvokat Edward Dahl minnet om at en straffereduksjon som følge av en tilståelse skal vurderes i den enkelte sak ut fra et skjønn

Påtalemyndigheten mener at tilståelsen mangler en del elementer som skal gi en spesiell straffereduserende effekt.

Oppfattet seg som mistenkt

— Fra drapene skjedde frem til pågripelsen ble han avhørt fem ganger som vitne, inkludert spørreundersøkelsen. I det siste avhøret før pågripelsen blir Andersen foreholdt endringer i sin egen forklaring og en del som ikke stemmer med andre observasjoner. Selv om han var vitne, hadde han mistanke over seg. Andersen oppfattet seg nok som mistenkt og under press fra politiets side, men han tilstod ikke før senere.

Pågripelsen skjedde fire måneder etter drapene. Da ga han en forklaring og en tilståelse om sin egen rolle, men holdt tilbake sitt eget seksuelle overgrep mot Stine Sofie Sørstrønen. Tilståelsen var ikke uforbeholden og fullstendig. Ni avhør og 100 avhørssider senere kom han med tilståelsen om Stine Sofie Sørstrønen. Han viser da et risp på underarmen som skulle vise at Kristiansen hadde brukt kniv mot ham. Dette var en påminnelse Andersen i lang tid hadde hatt om hva han hadde vært med på i Baneheia.

Hvorfor kom tilståelsen 13. september? Det var da politiet kom med informasjon om biologiske spor at Andersen kom med en tilståelse, - som ikke var fullstendig.

Tilståelsen

Store ressurser ble brukt av politiet i etterforskningen som varte i fire måneder før pågripelsen. Hadde Andersen tilstått tidligere ville samfunnet vært spart for store kostnader.

Tilståelsen bidro til at vi fikk vite hva som skjedde i Baneheia om kvelden 19. mai, ikke minst for foreldrene. Selv om dette var tunge og vonde opplysninger.

Påtalemyndigheten mener det skal være forskjell i straffeutmålingen mellom Andersen og Kristiansen. Viggo Kristiansen er domfelt for flere straffbare forhold, og dømt for overlagt drap. Kristiansen var også hovedmannen.

Saken er spesiell på mange måter, både når det gjelder alvoret og hvordan den har engasjert folk rettsfølelse og rettsbevissthet.

Det er viktig at den preventive effekt blir avspeilet i straffeutmålingen. I visse saker må rabatten ved tilståelser være helt marginal. Jeg legger derfor ned påstand om at anken forkastes, sa førstestatsadvokat Dahl.

DØMT: Jan Helge Andersen