• Jeg synes det er oppsiktsvekkende at kommisjonen ikke har noen bemerkninger, sier schizofreni-forsker Anne-Kari Torgalsbøen.

Den rettsmedisinske kommisjonen gikk i dag god for erklæringen av Anders Behring Breivik som paranoid schizofren. De stiller seg dermed bak rapporten fra de to sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim.

— Jeg synes det er oppsiktsvekkende at kommisjonen ikke har noen bemerkninger, spesielt når så mange eksperter på området stiller seg forundret til de sakkyndiges konklusjon, sier Anne-Kari Torgalsbøen, førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Den rettsmedisinske kommisjonen har ikke noen bemerkninger til sakkyndig-rapporten om Anders Behring Breivik, og går dermed god for erklæringen om at terrorsiktede er paranoid schizofren.

Ikke uavhengig?

Hun er schizofreni-forsker og har forsket og arbeidet klinisk med schizofreni-pasienter i mange år.

Torgalsbøen mener det er grunn til å spørre seg om kommisjonen er i stand til å gjøre en objektiv uavhengig vurdering.

— Jeg blir bekymret for rettssikkereheten, sier hun.

— Det skal mot til for å dissentere. Vårt system er sårbart når det kun rekrutteres sakkyndige fra en yrkesgruppe, og de rekvireres fra påtalemyndighetene. I andre land har de systemer med tverrfaglige team med flere eksperter som er inne og vurderer. Det er urovekkende at det har vært en så smal vurdering i denne saken.

- Regnet med dette

Professor emeritus i klinisk psykoloi, Svenn Torgersen, sier derimot at han ikke er overrasket.

— Jeg regnet med dette. Det var ventet at kommisjonen ikke ville ha noen bemerkninger, det har de nesten aldri, sier Torgersen.

— Meget spesiell vurdering, sier den anerkjente svenske psykiateren Johan Cullberg.

Han er en av de som har lest de sakkyndiges rapport. Hans vurdering etter å ha lest den var at den ikke støtter opp om konklusjonen at Behring Brevivik er paranoid Schizofren.

— Mitt inntrykk er at de som har stått utenfor kollegiet av rettspsykiatrisk sakkyndige enstemmig har sagt seg uenig i resonnementet i rapporten. Dette gjelder klinikere, forskere og undervisere. Mange har også lest rapporten, og uttaler seg derfor med en viss innsikt.

- Virker uprofesjonell

I Aftenposten i går tok den anerkjente svenske psykiateren Johan Cullberg til orde for at det bør opprettes en nordisk gruppe med sakkyndige til å gjøre en ny vurdering av Behring Breiviks diagnose.

Han ble overrasket over at kommisjonen i går konkluderte uten kommentarer.

— Jeg mener fortsatt det jeg har sagt, at rapporten til de sakkyndige virker uprofesjonell, og jeg er ikke enig i diagnosen de har sett etter å ha lest rapporten. Det undrer meg at ikke enda flere stiller seg skeptiske, sier Cullberg.

- Nye sakkyndige bør oppnevnes

Også Arne Thorvik, lege spes. psykiatri, tidligerefengselslege på Ullersmo og sakkyndig i straffesaker siden 1992, stiller segbak det Cullberg tok til orde for i Aftenposten i går.

— Detteer en så prinsipiell sak at jeg mener fortsatt at det bør oppnevnes nyesakkyndige, og jeg stiller meg bak Cullberg som foreslår en nordisk gruppe.

Thorvik sier han uavhengig av hva kommisjonen nå harkonkludert med står fast på det han sa til Afetnposten etter å ha lestrapporten tidligere i desember.

— Allobservasjon er avhengig av det faglige ståstedet man har. Kommisjonen har gåttut fra den observasjonen som foreligger.