• Ingen ønsker seg tilbake til forholdene i tida før politireformen, sier politidirektør Ingelin Killengreen etter at sluttevalueringen av reformen ble lagt fram i Oslo mandag.

Killengreen sier at hun er stolt av det arbeidet som er gjennomført med omorganiseringen av politiet. Hun slutter seg også til hovedkonklusjonene i evalueringen av politireform 2000 som går på at reformen i det store har vært vellykket og nødvendig.

– Dette er den største reformen i politiet på 100 år, og det er et omfattende arbeid som er utført. Vi mener at forutsetningene for politiet til å gjøre en god jobb, er blitt bedre, selv om det er klart at det er rom for ytterligere forbedringer, sa hun da rapporten ble lagt fram mandag.

Rapporten bygger blant annet på et svært omfattende intervju— og spørreundersøkelsesarbeid blant ansatte og ledere i sju politidistrikter, i et tilsvarende antall statsadvokatdistrikter og en stor landsomfattende spørreundersøkelse blant publikum, utført i regi av Agenda Utredning og Utvikling AS.

Dårlig mottatt

Målet med reformen har vært å gjøre politiet mer effektivt i bekjempelse av kriminalitet, mer kostnadseffektiv og mer publikumsvennlig. Til å begynne med ble reformen dårlig mottatt blant de ansatte.

– Men andelen av ansatte som mener at reformen er mislykket, er gått ned fra 71 prosent i 2004 til 37 prosent i 2006, sier Ragnar Sæveraas i Agenda.

Killengreen uttrykker tilfredshet med at andelen av dem som er misfornøyd med reformen, er kraftig redusert.

– Mange av dem som nå sier de er misfornøyd, sier det fordi de ønsker å gå videre med reformen, sier Killengreen.

Publikum fornøyd

På to år er også publikums forhold til politiet samlet sett blitt bedre, viser undersøkelsen, særlig politiets arbeid med store saker, skårer høyt. Og hele 77 prosent av dem som har vært i kontakt med politiet, mener de er blitt godt mottatt. Men publikum gir også klart uttrykk for at de ønsker et mer synlig og nært politi og større innsats mot hverdagskriminaliteten.

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier seg tilfreds med resultatene av evalueringen.

– Tallene viser at publikum som har vært i kontakt med politiet, er mer fornøyd enn dem som ikke har hatt slik kontakt, sier Storberget. Han tar dette som et uttrykk for at folk har tillit til etaten, og det er viktig i kampen mot kriminalitet.

Klassisk dilemma

Justisministeren sier at man nå må få debatten om politireformen og tiltakene videre til å dreie seg mer om effektive politienheter lokalt. Her griper han, ifølge lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, inn i et klassisk dilemma.

– I rapporten står det at det har vært en utarming av personellet, både faglig og sosialt på de små politi- og lensmannskontorene. Det har vært et overordnet mål at vi skal ha et nærpoliti her i landet. For unngå utarmingen på de små kontorene, må vi sentralisere og gjøre dem større slik at de ansatte får større faglige utfordringer. Men med en slik sentralisering fjerner vi oss fra målet om et nærpoliti. Vi ønsker oss flere ressurser, slik at vi, som Ole Brumm, kan få begge deler. Men uten større ressurser, må vi godta mer sentralisering, sier Johannessen til NTB.