— Den kanadiske forskningsrapporten har ingen eksempler fra Nordøstatlantere, altså vårt område. Men dermed er det ikke sagt at dette ikke er relevant for oss i Norge, sier Kjell Nedreaas, forsker og seksjonsleder for bunnfiskseksjon ved Havforskningsinstituttet i Bergen, til bt.no.

— Vi har arbeidet veldig godt med den norsk-arktiske torskebestanden i Barentshavet. Ne-reaas har jobbet mye med forvaltningen av fiskebestanden i norsk sone.

— Eksportrådet har rett. Bestanden i Barentshavet er innenfor biologisk sikre grenser.

Han forteller at i et lengre tidsperspektiv har de sett en utarming av torskebestanden i Ba-rentshavet.

— Men nå er den på vei opp igjen.

Det gjelder også fiskearter som sei, hyse og sild. Nordsjøtorsken er imidlertid ikke like godt forvaltet.

— Jeg er sikker på at vi skal redde nordsjøtorsken som bestand, men vårt mål er at vi skal for-valte den slik at den kan gi høyest mulig og stabilt utbytte over tid. Det er et langt mer ambisiøst mål som vil ta en del tid.

Kjell Nedreaas liker dårlig hvis norsk fiskerieksport rammes som følge av negative oppslag i media. Det har næringen ikke fortjent, mener han. Norge og norsk fiskerinæring har vært for forsiktige i denne sammenhengen. Norsk forvaltning burde markedsføres mener han.

— Det er trasig er hvis markedet reagerer negativt. Utviklingen i våre bestander går i retning.

Alt er likevel ikke fryd og gammen.

— Vi har vært for slepphendte med tanke på torsken i Nordsjøen. Kolmulefisket har heller ikke vært bra, slår Nedreaas fast.

— Der har vi fisket på for ung fisk. Dermed er vi avhengig av gode årskull for å opprettholde et godt fiske. Men det er gambling. - Er ikke det gambling med dårlige odds?

— Jo, det vil jeg si.