Det sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Organisasjonen har nå levert sine innspill til den norske regjeringens mandat før klimatoppmøtet på Bali i desember.

– De siste toppmøtene har vært preget av kommaflytting uten reell fremdrift. Nå har vi fått rapporter fra FNs klimapanel som tyder på at vi står overfor et langt alvorligere problem enn tidligere antatt. I Arktis ser vi også at isen smelter mye raskere og mer voldsomt enn klimapanelet har lagt til grunn i sin rapport, sier Haltbrekken til BT.

Samles på Bali

I likhet med flere andre sentrale norske miljøverntopper skal Haltbrekken til Bali i desember, der ministere fra hele verden skal forsøke å enes om et mandat, som i sin tur forhåpentligvis vil føre til en bindende avtale om utslippsreduksjoner.

Haltbrekken mener Norge har mulighet til å spille en pådriverrolle i klimakampen. Han tilføyer at vi som mektig oljenasjon også har et spesielt ansvar for å gripe den utfordringen.

– EU har sagt at de vil forplikte seg til et mål om 30 prosent kutt av klimagasser innen 2020 hvis andre rike land gjør det samme. Norge må følge opp denne invitasjonen, sier Haltbrekken.

Ifølge Naturvernforbundet vil en slik enighet danne grunnlag for å få store u-land som Kina, India og Brasil til å påta seg utslippsforpliktelser på et senere tidspunkt. Veksten i disse landene er så sterk at det haster med forpliktelser også her, påpeker Haltbrekken.

Maks to grader

Både Norge og EU har som mål at den globale temperaturøkningen ikke må overstige to grader de neste hundre årene, sammenlignet med førindustrielt nivå. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er det avgjørende at de globale utslippene når sin topp i 2015, og deretter reduseres.

– Derfor blir utslippsreduksjonene man blir enes om for perioden 2013-2017 avgjørende for om det er mulig å begrense temperaturøkningen til under to grader, sier Haltbrekken.

I Naturvernforbundets innspill til regjeringen, tas det også til orde for at reduksjonsmålet for de rike landene, inkludert Norge, bør ligge på 90 prosent i 2050 sammenlignet med 2000-nivå.

Haltbrekken er glad for at Stoltenberg-regjeringen vil innlemme luftfarten i kvotesystemet. Naturvernforbundet mener regjeringen må jobbe hardt for at utslippene fra såvel internasjonal skipsfart som flytrafikk kommer inn i Kyoto-forpliktelsene.

Ikke kjøpe seg fri

Av andre forslag til de norske forhandlerne, mener Naturvernforbundet at Norge må jobbe for å endre systemet for såkalte CDM-kvoter, som er klimatiltak i den tredje verden som kan bidra til utslippsreduksjoner og utvikling.

– Norge må forplikte seg til å bruke store summer på slike tiltak, men da uten å kompensere med økte utslipp her hjemme, slik dagens system gir lov til, sier Haltbrekken.