— Norge har kun vernet én prosent av barskogen og er dermed på jumboplass i Norden. Vi har langt igjen for å nå forpliktelsene i FN-konvensjonen om biologisk mangfold, sier Trude Myhre, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Hun er observatør på konferansen i Haag der ministere og eksperter fra 182 land er samlet, blant annet for å forsøke å redde det som er igjen av verdens naturskoger.

Selv om Norge svinger fanen høyt under forhandlingene om bevaring av verdens skoger, har Norge et frynsete rykte som forvalter og beskytter av egne naturskoger, ifølge Myhre.

Krever mer vern

— Myndighetene oppmuntrer til rasering og hogst av verneverdig skog gjennom miljøfiendtlige subsidier, for eksempel til skogsveibygging. Vi krever at minst fem prosent av den norske barskogen blir vernet snarest mulig, slik at Norge i det minste kommer opp på samme nivå som svenskene, sier Trude Myhre. Hun mener det er positivt at Norge har påtatt seg en aktiv pådriverrolle på møtet i Haag, men fastslår at det også må få konsekvenser på hjemmebane.

— Det er gledelig at Norge kjemper for en internasjonal redningsplan for skog, fordi det også forplikter oss til å ta vare på de siste naturskogene i landet. I Norge er det nesten ikke slik skog igjen, og mer enn 3000 plantetyper og dyr er på rødlisten over sårbare og truede arter, sier Myhre.

Fortsatt rasering

Om landene på Haag-konferansen om biologisk mangfold ikke kommer til enighet, vil det bety fortsatt rasering av naturskog, avskoging og tap av mange arter. I løpet av de ti årene som er gått siden konvensjonen ble undertegnet i Rio, er åtte prosent av verdens tropiske skoger blitt fullstendig ødelagt, sier Myhre.

— Forslaget til program er såpass bra at og strengt at noen land gjør alt hva de kan for å utvanne det, sier Natur og Ungdom-aktivisten.

Under forhandlingene i Haag er det særlig store skognasjoner som Malaysia og Brasil som ønsker minst mulig internasjonal innblanding i hvordan de forvalter sine verdifulle skogressurser. Årsaken er den økonomiske betydningen eksport av tømmer har for nasjonaløkonomien.

I dag skal miljøvernminister Børge Brende holde det norske innlegget på konferansen. Både han og landbruksminister Lars Sponheim har den siste tiden varslet en mer offensiv politikk for vern av norske skogområder.