En slik utslippsreduksjon er fullt mulig dersom verdens regjeringer handler raskt, mener klimapanelet.

Hva er ditt beste klimaråd? Si din mening | Sjekk vår klimablogg

Dersom den globale oppvarmingen skal begrenses til 2 grader, som både EU og Norge har definert som en faregrense, må veksten i CO2-utslippene flate ut innen 2015 og deretter reduseres raskt. Innen 2050 må de globale utslippene reduseres med 50 til 85 prosent, sier klimapanelet i en rapport om tiltak mot klimaendringer, som ble lagt fram i Bangkok fredag.

Vil gi helsegevinster

Men tiltakene vil ikke rasere verdensøkonomien. Å kutte utslippene nok til å hindre en temperaturøkning på mer enn 2 grader vil føre til 0,12 prosent mindre årlig økonomisk vekst, sier FNs klimapanel, IPCC. Reduserte utslipp vil dessuten gi betydelige helsegevinster, og kostnadene må dessuten veies opp mot risikoen for katastrofale skadevirkninger dersom utslippene fortsetter å øke ukontrollert.

– Dersom vi fortsetter som nå, får vi store problemer. Denne rapporten viser løsningene på klimaproblemene, sier Ogunlade Davidson fra Sierra Leone, en av rapportens hovedforfattere.

Rapporten ble lagt fram etter ei ukes forhandlinger i Bangkok med eksperter og embetsmenn fra over hundre land. Den er del tre av klimapanelets nye hovedrapport, som oppsummerer rådende konsensus blant verdens klimaforskere.

Kina spilte en sentral rolle i forhandlingene, med den største delegasjonen til Bangkok og også flest innvendinger mot teksten. Men miljøvernere som fulgte forhandlingene vurderer likevel kinesernes bidrag som konstruktivt.

Kvotehandel ikke nok

Rapporten lister opp en rekke mulige og nødvendige tiltak for å kutte de globale utslippene. Bruk av markedsmekanismer som kvotehandel er et av dem, men er på langt nær tilstrekkelig. For å få til nødvendig teknologisk utvikling må regjeringene føre en aktiv reguleringspolitikk, og bruke økonomiske virkemidler som subsidier for å hjelpe fram klimavennlig teknologi.

Regjeringene må også trappe opp støtten til forskning og utvikling av ny teknologi.

CO2-fangst

Det er fullt mulig å kutte utslippene med 30 til 50 prosent innen 2030 ved hjelp av dagens teknologi eller teknologi som er rett rundt hjørnet, konstaterer klimapanelet.

Innen energisektoren krever det økt energieffektivitet og sterk satsing på fornybare energikilder, samt lagring av CO2 fra gass— og kullkraftverk og særlig energikrevende industribedrifter.

Kjernekraft vil fortsatt spille en begrenset rolle, heter det i sluttrapporten. Atomkraft var et av kranglepunktene på møtet i Bangkok, der USA ønsket seg mer offensive uttalelser om nye kjernekraftverk.

Transport-trøbbel

Det er stort potensial for utslippsreduksjoner også fra bygningssektoren, jord- og skogbruk og transport.

Utslippskuttene er vanskeligst å få til på transportsektoren, der kraftig vekst i bilbruken mer enn oppveier teknologiske forbedringer.

Klimapanelet forkaster langt på vei kreative forslag som storstilt gjødsling av havet for at det skal ta opp mer CO2, eller oppskyting av speil i atmosfæren for å redusere solstråling. Slike løsninger er fortsatt spekulative, med risiko for ukjente sidevirkninger, heter det i rapporten.

Aftenposten