• Offentlig ansatte kan med Stortingets nye pensjonsavtale få redusert pensjonsutbetalingene sine fra 66 prosent av lønnsinntekten til langt ned på 50 tallet.

KJELL ØSTERBØ

Dette hevder så vel SVs Audun Lysbakken som RVs Torstein Dahle. Begge viser til at offentlig ansatte i likhet med alle andre, får redusert sine pensjonsutbetalinger når den forventete levealderen øker.

I tillegg vil heller ikke offentlig ansatte få regulert pensjonsutbetalingene i tråd med lønnsutviklingen, men som et gjennomsnitt av pris— og lønnsutviklingen.

Begge deler vil være med å trekke offentlige pensjoner godt ned på 50-tallet, avhengig av hvor mye den gjennomsnittlige levealderen vil øke.

De to får støtte av en rekke økonomer og forskere om en ting: Pensjonsavtalen mellom regjeringspartiene og Ap/Sp er meget uklar og til dels selvmotsigende på vesentlige områder.

Selvmotsigende

Forsker ved Statistisk sentralbyrå, Dennis Fredriksen trekker særlig frem to forhold ved avtalen.

Det ene punktet som virker selvmotsigende er formuleringene om AFP og tidligpensjon. Fredriksen sier forsiktig at formuleringene på dette området kan bli vanskelig å forene.

— For her står det at AFP-ordningen skal videreføres. Da får man full pensjon som 62-åring, og har lite å tjene på å jobbe lenger. På den andre siden står det i avtalen mellom partiene at man skal arbeide videre med en allmenn fleksibel tidligpensjonsordning der det skal lønne seg å jobbe for dem som er over 62 år, sier Fredriksen.

Bare spør

Det andre punktet han viser til går på det Lysbakken og Dahle påpeker. Hvordan skal offentlig ansatte være garantert sin tjenestepensjon på to tredjedeler av inntekten siste arbeidsåret når de samtidig skal omfattes av samme innstrammingene som alle andre. Altså lavere utbetalinger med lengre levealder og en svakere vekst i utbetalingene enn lønnstakere vil ha.

På disse områdene bærer avtalen preg av at regjeringspartiene og AP/Sp ikke er kommet til enighet. Derfor ender man opp med å formulere hver sine standpunkter som da blir selvmotsigende.

Flere pensjonskamper

— Det betyr bare at vi kommer til å få flere viktige pensjonsdebatter fremover hvor SV vil slåss mot innstrammingene som foreslås.

Torstein Dahle kaller pensjonsforliket århundrets bløff.

— AFP er slett ikke sikret. I avtalen heter det at «Statens samlede økonomiske bidrag i AFP-ordningen videreføres.» Men skal ordningen opprettholdes krever det en meget kraftig økning i statens bidrag, sier Dahle.

Han mener også at levealderjustering og underregulering av pensjonene til offentlig ansatte vil trekke deres pensjoner ned til 50 - 55 prosent av sluttlønn. Det gjelder for en 22-åring som kan påregne at hans årskull blir fire år eldre.

Hele pensjonsreformen vil først tre i kraft i 2010. Personer født i 1950 eller tidligere får pensjonsopptjening etter dagens system. Personer født i årene 1951 -1964 får pensjoner forholdsmessig basert på henholdsvis dagens og nytt system. Bare de som er født etter 1965 får sine pensjoner fullt ut beregnet etter det nye systemet.