Øyvind Halleraker, Høyres samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, krever derfor at de ulike transportetatene samordner sine fremtidsplaner bedre enn det de har gjort så langt.

Halleraker sikter da særlig til Avinor, som planlegger fremtiden ut fra at tallet på flypassasjerer over norske flyplasser vil bli langt mer en fordoblet i løpet av de neste 30 årene. Avinor ser for seg investeringer for 55 milliarder kroner, som bl.a. omfatter en tredje rullebane på Gardermoen.

Konkurrerer med bilen

Samtidig viser Jernbaneverkets sektorplan for samme perioden at man der i gården ikke har større ambisjoner enn å konkurrere med bilen.

På samme tid pågår utredning av lyntogforbindelser i Sør— Norge som kan konkurrere med fly. På Stortinget ser de aller fleste med interesse og spenning frem til resultatet av disse utredningene, som vil foreligge til høsten.

– Lyntog vil påvirke grenseflatene mellom de ulike transportbærerne, og vesentlig redusere flytrafikken. Transportetatene må ta høyde for dette, sier Halleraker.

Utfordrer Navarsete

Han tar nå dette opp i Stortinget i form av en interpellasjon til samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Halleraker viser der bl.a. til den ferske rapporten fra FNs klimapanel. Der understrekes det sterkere enn noen gang at menneskelig aktivitet har hovedskylden for oppvarmingen av klimaet.

– Dette må få konsekvenser for hvordan vi planlegger og utvikler transportsektoren i Norge fremover. Transportsektoren er en av de største energibrukerne og samtidig en av de største kildene til Co2 utslipp. Til tross for at Nasjonal transportplan omhandler alle transportbærere, er det lite som bærer preg av en avveining mellom disse i et utslipps- og miljøperspektiv, heter det i interpellasjonsteksten.

Halleraker spør så samferdselsministeren hva hun vil gjøre for å sikre at transportetatene tar hensyn til dette i sitt videre arbeid med Nasjonal Transportplan.

Høyres Øyvind Halleraker krever at Avinor og Jernbaneverket planlegger ut fra at tallet på flypassasjerer vil bli mer enn fordoblet de neste 30 årene.
Bergens Tidende