• Konkurransetilsynet blir etter kort tid mer effektivt når det flytter til Bergen, for gjennomtrekket av fagfolk blir mindre enn i Oslo. Det blir også billigere i drift.

Dette er noen av de konklusjoner forskningssjef Kjell J. Sunnevåg ved Samfunns— og næringslivsforskning (SNF) legger frem i en samtale med Bergens Tidende.

Etter å ha studert svenske erfaringer med å flytte ut nærmere femti statsinstitusjoner fra hovedstaden konstaterer han at den norske stat etter hvert vil spare betydelige midler på å flytte Konkurransetilsynet til Bergen.

— Umiddelbart blir det selvsagt betydelige flytteutgifter, og reisekostnadene vil øke. Men på lang sikt blir det netto besparelser, sier Sunnevåg og grunngir det slik:

Mer stabilitet

— Det ene er at husleien blir billigere i Bergen enn i Oslo. Forskjellen er i dag oppunder 800 kroner per kvadratmeter.

Men det viktigste er at man får en mer stabil stab av fagfolk her. Dermed slipper man en stor del av kostnadene som er forbundet ved stadig å lære opp nye folk. Resultatet blir et mer effektivt tilsyn, ettersom kompetansen på lang sikt blir høyere enn den er i dag.

— I den svenske evalueringen av utflyttingen på 1970-tallet viste det seg at ingen av institusjonene hadde lavere effektivitet enn de hadde før de flyttet fra Stockholm, sier han.

— I Konkurransetilsynet er det i dag ca. 16 prosent gjennomtrekk i året, mens gjennomsnittet i staten er 10 prosent. Det viser at de ansatte i Konkurransetilsynet er attraktiv arbeidskraft med mange valgmuligheter. I Bergen vil disse mulighetene være atskillig færre enn i Oslo, understreker Sunnevåg.

Polarinstituttet

Forskningssjefen er heller ikke redd for at det blir problemer med å erstatte dem som ikke vil være med på flyttelasset til Bergen. Det viser erfaringer fra både Norge og Sverige. I tillegg vil både NHH og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen sørge for nødvendig tilgang på henholdsvis økonomer og jurister.

Han viser til erfaringene med at Polarinstituttet ble flyttet fra Oslo til Tromsø:

— Det var ikke mangel på skeptikere som advarte. 90 prosent av de ansatte nektet å følge med nordover. Men Tromsø viste seg å være en magnet på kvalifiserte fagfolk, og etter kort tid fungerte instituttet meget tilfredsstillende, sier han.

Alternativer i Bergen

Byråd Nils Arild Johnsen (Sp) sier til Bergens Tidende at Bergen kommune er innstilt på å bistå Konkurransetilsynet med å finne høvelige lokaler i Bergen for de ca. 100 ansatte, dersom det er ønskelig. Han ser for seg tre aktuelle muligheter:

I Nonneseterkvartalet, like ved Statens Hus, skal det oppføres et bygg som bl.a. DnB og Nygårdstangen AS står bak.

I Solheimsviken er Rieber Eiendom i ferd med å føre opp et bygg like ved den gamle motorfabrikken.

I tillegg kan det gamle Posthuset i sentrum være et alternativ, slik han ser det.

n Blant de åtte statlige tilsynene som regjeringen har foreslått å flytte fra Oslo skal Konkurransetilsynet etableres i Bergen. Dette skal skje innen en treårs periode.

n I løpet av januar neste år vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om utflyttingen. Utpå vårparten er det ventet at Stortinget behandler meldingen.