Kvinnen som er anmeldt for voldtekt av en sovende mann i Bergen hører til sjeldenhetene på krimstatistikken.

Hilde Pape ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er kritisk til sexolog Thore Langfeldts påstand om at omfanget av slike saker er større enn statistikken viser.

— Jeg synes det virker spekulativt. For det første er det få mennesker som rammes av voldtekt, og i de fleste tilfellene er det kvinner som rammes, sier Pape.

1-2 prosent er kvinner

Hun mener at krimstatistikken gir et riktig bilde av grove seksuelle forbrytelser i Norge.

  • I 2001 ble 13 kvinner siktet for seksualforbrytelser. En for voldtekt, de andre hovedsakelig for seksuell omgang med barn under 16 år. Til sammenligning ble 722 menn siktet for seksualforbrytelser.
  • I 2000 ble syv kvinner siktet. Ingen av dem for voldtekt. 694 menn ble siktet samme år for seksuelle forbrytelser.
  • I 1999 var det 15 kvinner og 695 menn som ble siktet. Ingen av kvinnene for voldtekt.

I høst publiserte Hilde Pape en artikkel i Tidsskrift for Den norske Lægeforening som viste at unge menn i parforhold ble utsatt for mildere former for vold - vel så ofte som kvinner.

— Her snakker vi om unge mennesker som fiker til kjæresten. Det er ikke snakk om grov vold.

Nå er hun i sluttfasen av en undersøkelse om den skjulte volden i Oslo. Hun vil ikke røpe tall ennå, men kan si følgende.

— Generelt kan man si at menn er mer utsatt for vold fra fremmede. Seksuelle overgrep mot menn skjer i all hovedsak av andre menn. Kvinner er mest utsatt for vold i nære relasjoner.

- Tabubelagt

Hun får støtte fra Liv Hilde Birkelund, seniorrådgiver ved Politidirektoratet.

— Generelt er det store mørketall i sedelighetssaker, men reint praktisk er det ikke vanlig at kvinner voldtar. Temaet er likevel tabubelagt, og kvinners rolle som for eksempel omsorgspersoner, gjør at de kan komme i grenseland, sier Liv Hilde Birkelund.

11. august 2000 ble paragraf 192 i Straffeloven innskjerpet. Seksuell omgang med bevisstløse eller sovende personer som ikke kan motsette seg handlingen ble likestilt med voldtekt.

Endringen innebar en heving av strafferammen.

— Fører lovendringen til en utvanning av voldtektsbegrepet?

— Jeg vil ikke si det. De fleste tenker på voldtekt som samleie under vold. Mange seksuelle handlinger kan være likeså krenkende for offeret. Det er systematisk bra at alle sakene behandles like alvorlig, sier Ragnhild Hennum, 1. amanuensis i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.