Uten høye tollbarrierer på kjøtt— egg, og melk hadde store deler av norsk landbruk måttet legge ned.

— Gitt et EU-medlemskap med de vilkårene danske og svensk jordbruk har, ville vi fått en meget rask nedbygging av landbruket. Det ville ført til en rask tilgroing av kulturlandskapet og fraflytting fra bygdene, sier seniorrådgiver Lars Johan Rustad i Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning.

Norsk landbruksstøtte tar hensyn til hvor tungvint det er å drive jordbruk, både terrengmessig og klimatisk, den tar hensyn til distriktsulemper og store avstander.

Støtten har som siktemål å jevne ut forskjeller og kompensere for ulemper. For eksempel er forskjellen på melkepris fra de mest tungdrevne utkantene til flatbygdene på Østlandet 1,50 kroner literne.

— Våre geografiske forhold gjør det svært vanskelig å utnytte stordriftsfordeler slik man kan i store deler av Sverige og Danmark, sier Rustad.

Det er også årsaken til at Norge står mot Danmark og Sverige i WTO-forhandlingene. Danmark og Sverige vil gjerne ha innpass på det norske markedet. Det vil Norge forhindre fordi norsk landbruk vil tape i konkurransen med langt mer effektive danske og svenske bønder.