Den norskættede amerikanske planteforskeren sa på en konferanse i Filippinenes hovedstad Manila fredag at Afrika fortsatt har større problemer med å skaffe seg nok mat enn noen annen verdensdel. Men deler av Asia kjemper også mot sult, framholdt han.

— Afrika er det største problemet, fra et ernæringsmessig synspunkt. Samtidig er sulten fortsatt utbredt i Asia og blant urbefolkningene i Latin-Amerika, understreket Borlaug på en konferanse ved den asiatiske utviklingsbanken ADBs hovedkvarter i Manila.

Begrensede ressurser Begrensede vannressurser og trusselen fra nye plantesykdommer gjør framtidsutsiktene ekstra dystre, tilføyde han. Han viste til en ny form for sykdommen svartrust, som først ble oppdaget i Øst-Afrika i 1999.

— Det er bare et tidsspørsmål før den sprer seg til Asia, sa Norman Borlaug, som tok til orde for en gjenopplivning av det internasjonale forskersamarbeidet rundt slike sykdommer. I løpet av det neste halve århundret kan situasjonen bli akutt.

Fram mot år 2050 vil etterspørselen etter mat, dyrefôr og plantefibre i verdens mest folkerike land Kina trolig være fordoblet, ettersom befolkningen blir stadig mer velstående. Men samtidig vil kinesernes tilgang til dyrkbar jord trolig minske med 20 prosent.

Radikale endringer Jordbruket i India må også reformeres radikalt, sa Norman Borlaug videre. Både avlinger og pleien av avlingene må endres, med sikte på mer presise jordbruksmetoder i de områdene der mulighetene for økt produksjon er størst, framholdt han.

Borlaug tok til orde for en dobbeltsporet strategi. På den ene siden må man satse på vekst i avlingene av dagens matvarer, på den andre på vitenskapelig utvikling av nye typer mat og fiber ved hjelp av avansert bioteknologi, sa «Den grønne revolusjonens far».

Dette lar seg gjøre, mener han. For tidligere har man greid å tredoble verdens produksjon av korn selv om det samlede dyrkingsområdet bare ble økt med 10 prosent, sier Norman Borlaug som i 1970 ble tildelt Nobels fredspris for sin innsats for økt kornproduksjon.

Junge, Heiko