Rapporteringen fra tilskuddsmottakere i Uganda, Tanzania og De palestinske områder har til dels vært utilstrekkelig som grunnlag for å kunne vurdere om pengene er brukt etter forutsetningene, heter det i gjennomgangen av statens regnskaper for 2004.

Riksrevisjonen har spesielt merket seg at Utenriksdepartementet har holdt tilbake 60 millioner kroner fra utdanningsprogrammet for 2005 til Tanzania.

UD nekter å utbetale flere penger før Tanzania sørger for tilfredsstillende dokumentasjon på bruken av midlene.

– Vi har understreket overfor Stortinget at det finnes tilfredsstillende riksrevisjoner i mottakerlandene som kan kontrollere at tilskuddene brukes på den riktige måten, sier ekspedisjonssjef Per A. Engseth i Riksrevisjonen