Av de 35 barna som døde før eller under fødsel i Hordaland i 2010, ble 27 forløst ved Haukeland Universitetssykehus.

Vi kontaktet Kvinneklinikken for å finne hva som ligger bak tallene. Umiddelbart syntes de at tallene var høye og de ville se nærmere på dødfødslene og hva som hadde skjedd i hver enkelt sak.

— Vi syntes tallet var høyt og har nå gått gjennom journalene. Disse viser at 22 av barna allerede var døde da de kom til avdelingen og da kan vi dessverre ikke hjelpe dem, sier seksjonsoverlege Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken (KK) på Haukeland.

Fire av de fem barna som døde under fødsel ved Haukeland i 2010 ble forløst mellom svangerskapsuke 23 og 26.

— Disse kvinnene hadde alvorlige svangerskapskomplikasjoner som for tidlig fostervannsavgang, for tidlig løsning av morkaken eller alvorlig utviklingsavvik hos fosteret. En kvinne fikk for tidlig løsning av morkaken under fødselen. Der ble det utført akutt keisersnitt, men det var ikke mulig å redde barnet, sier Albrechtsen.

- Tilfeldig ansamling

De gravide kvinnene som ankom KK med et dødt barn i magen, var hovedsaklig friske, viser Albrechtsens journalgjennomgang.

Den viser også at årsaken til de fleste av disse dødsfallene var en eller annen form for morkakesvikt.

— Det oppstod enten en akutt katastrofe med for tidlig løsning av morkaken eller en redusert funksjon av morkaken, altså veksthemming. I disse tilfellene ble det født et barn som hadde en fødselsvekt som var mindre enn forventet i forhold til hvor langt svangerskapet hadde kommet, sier Albrechtsen.

I tillegg var det tre kompliserte tvillingsvangerskap, hvor en tvilling døde i mors liv noe tid før fødselen. Tre tilfeller gjaldt navlesnorskomplikasjon, og i fem av tilfellene var det utviklingsavvik som var så alvorlige at de ikke var forenelig med liv.

— Dette er en tilfeldig ansamling av tilfeller, det skjer fra tid til annen ved alle sykehus,og til våren vil tallene mest sannsynlig være lavere igjen. Vi har ikke gjennomført noen endringer på våre rutiner for de fødende, siden antallet barn som dør under fødselen ikke er høyere enn vanlig, sier seksjonsoverlege Albrechtsen.

- Naturlige variasjoner

Kvinneklinikken på Haukeland har regionfunksjon, og får henvist kompliserte svangerskap og fødsler fra lokalsykehusene i Hordaland og på Vestlandet.

Thomas Åbyholm, avdelingssjef for fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet og Ullevål), mener tallene fra Haukeland er sammenlignbare med Rikshospitalet, som har tilsvarende funksjon for Oslo-området. Han vurderer tallene på samme måte som Albrechtsen.

— Jeg tror ikke dette skyldes noe annet enn naturlige variasjoner, sier han.

Mens landsgjennomsnittet for dødfødsler etter 23. svangerskapsuke i perioden er 3,2 per 1000, er det tilsvarende tallet for Kvinneklinikken ved Haukeland 5,7. Statistikken viser at andelen dødfødsler ved Rikshospitalet er 5,8 per 1000, nesten det samme som ved Haukeland.

— Det er vanskelig å si at tallene er høye uten å se på hva som ligger bak tallene, og det kan jeg ikke gjøre nå, sier Åbyholm.

Sammensatte årsaker

Som bt.no har skrevet vil Fylkeslegen i Hordaland ha en bred gjennomgang av dødfødslene i Hordaland i 2010.

— Men hvis man skal forstå dette og finne mulige årsaker bak disse tallene, så er det ikke nok å bare se på journalene for de som dør etter at mor har ankommet KK. Årsakene til dødfødsler er flere og sammensatte og skal en gjøre en ordentlig jobb og komme nærmere en forståelse av dette, trengs det en tverrfaglig tilnærming. Da må det, etter min vurdering, være både gynekologer, barneleger, jordmødre, og noen fra kommunehelsetjenesten med på dette, sier Arianson.

Avdelingsdirektør J. Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet støtter fylkeslegen i at en gjennomgang vil være ønskelig, og mener det vil være en stor fordel å ha med eksterne fagfolk i slike sammenhenger.

— Det er vel og bra å ha en intern gjennomgang ved institusjonene, hvor de ansatte selv vurderer jobben de gjør. Men effekten er veldig avhengig av læringsmiljøet. De internasjonale erfaringene er at det er lettere å finne forbedringsmuligheter og lære fra kollegaer når man har med eksterne eksperter, sier han.

- INGEN FELLESNEVNER: Seksjonsoverlege Susanne Albrechtsen har gått gjennom pasientjournalene ved Kvinneklinikken på Haukeland. - Alle som har kontakt med familier som har mistet et barn, blir berørt av den sorg som de opplever, sier hun.
GERHARD FLAATEN