Mange veljarar som har meint å gje ein kandidat ekstrastemme, har oppnådd det motsette ved å setje kryss bak kandidaten.

Bergens Tidende har fått opplysningar om at det spesielt i innvandrarmiljø er mange som har sett kryss bak kandidatar som dei ynskjer høgare opp på lista. Men eit kryss bak ein kandidat på stortingsvallista, betyr stryking av kandidaten.

Motsett effekt

Det er motsett effekt av kva eit slikt kryss betyr ved kommune— og fylkestingsvalet. Der betyr eit kryss bak ein kandidat ei tilleggsrøyst.

BT er kjent med at ei gruppe somaliarar har reist rundt i landet, oppsøkt somaliske miljø og oppmoda dei til å røyste og setje kryss bak dei kandidatane dei ynskte vald. Alle dei største byane, inkludert Bergen, vart oppsøkt på denne måten.

— Dessverre gjorde vi ein feil. Det skal vi ikkje gjere igjen, seier ein av deltakarane.

Kjent i departementet

— Vi har fått opplysningar som tyder på at det kan vere slike mistydingar ute og går: at veljarar som har trudd at dei kunne kumulere (gje tilleggsrøyst), har sett kryss bak ein kandidat, seier rådgjevar Steinar Dalbakk i Kommunal- og regionaldepartementet til BT.

Dalbakk som har arbeidd med val og valreglar i ei årrekke, legg til at departementet ikkje har nokon dokumentasjon for at det faktisk er slik. Det er også vanskeleg å finne ut om det er grunnlag for ein slik mistanke.

Reglane ved stortingsval opnar for at veljarane kan påverke rekkefylgjen mellom kandidatane. Men det krev at minst 50 prosent av veljarane for eit parti gjennomfører den same endringa for å gje utslag.

— Det er rein teori og har ingen praktisk effekt.

Det seier både Dalbakk, valforskar Bernt Aardal og Asbjørn Ausland i valsekretariatet i Oslo til BT.

- Lure folk

— Eg meiner rett ut sagt at det er å lure folk når det blir gjeve inntrykk av at veljarane kan påverke rekkefylgjen mellom kandidatane ved stortingsval, seier Ausland.

Både Kommunaldepartementet og valordningskommisjonen gjekk inn for å avskaffe ordninga med å opne for personendringar på vallistene på dei vilkåra som gjeld i dag.

Både Aardal og Ausland seier det er stor forvirring mellom valjarane om reglane for «retting» av vallistene.

— Informasjonen som blir gjeven om dette, er rett nok i seg sjølv, men den fungerer meir villeiande enn rettleiande, seier Aardal.

— Ut frå erfaringane med val, kan vi slå fast at det aller meste kan mistydast, seier Ausland.

— Det er Stortinget som har fastsett reglane. Anten får Stortinget ta konsekvensen av at ein i realiteten ikkje ynskjer at veljarane skal kunne påverke rekkefylgjen mellom kandidatane, eller så får dei innføre ei ordning som har eit innhald. Konsekvensen av det første vil vere å ikkje opne for endringar på lista i det heile. I det andre tilfellet, bør ein innføre reglar som gjev veljarane reell innverknad, seier Aardal.