Natt til tysdag, rett før tingretten skulle ta stilling til om familien Ibrahim skulle få bli mellombels i Norge til det ligg føre ein rettskraftig dom, blei Neda og resten av familien henta av politiets utlendingseining. Deretter blei dei sat på flyet til Jordan.

— Politiet knuser seg inn til familien som om det var livsfarlege krigsforbrytera dei jakta på. Då snakkar vi ikkje lenger om trygge, humane Norge. Dette minner meir om politistatmetodar. Og det er Grete Faremo sitt ansvar. Ho må no ta politiet føre seg og seie klart ifrå om at dette er uakseptabel framferd, seier Oddny Miljeteig til bt.no.

Varsla salve

Tysdag kveld fyrte SVs gruppeleiar i Bergen bystyre av ei salve mot regjeringa sin asylpolitikk og justisminister Grete Faremo på Facebook.

Der sa ho seg einig i kravet frå Tromsø SV om at justisministeren må gå etter utsendinga av Neda og familien.

«Eg er samd. Anten må justisminister Faremo fordømma, og få slutt på politistatmetodane mot sakeslause born og henta heim att Neda og familien, elles får ho gå av. Det får vera grenser for kva misgrep i Noregs namn asylborn skal få oppleva», skreiv.

— Eg har jobba så lenge med asylpolitikk at eg visste kva eg gjorde. På førehand varsla eg Aksel Hagen, vår innvandringspolitiske talsmann på Stortinget, om at eg ville bruke storsleggja, seier Miljeteig.

- Kva reaksjonar har du elles fått?

— Eg smelte av salva og så reiste eg på ferie. Men eg føler ikkje at eg er på kant med nokon i SV, seier Miljeteig på telefon frå flyplassen i Frankfurt onsdag morgon.

Derfrå skal ho vidare på ei vekes ferie i Italia.

- Borna skal ikkje lide

Foreldra til Neda hadde sagt dei var frå Palestina, medan det nok kom fram at dei opphavleg er frå Jordan.

Miljeteig meiner det ikkje forsvarar utkastinga.

— I «Barn på flukt»-meldinga vart det sagt at når det gjeld born og ulovleg opphald, skulle ein ta omsyn til borna. Det at foreldra har oppgitt feil identitet, skal ikkje borna lide for. Det er barnekonvensjonen tydeleg på. Og folk sit ikkje ti år i asylmottak viss dei opplever at dei har andre alternativ.

Miljeteig meiner AUF og Ap i Bergen og Hordaland før har gjort «dei rette» vedtaka i samband med slike saker, for eksempel i Nathan-saka. Men no fryktar ho at dei let seg duppera av Ap sentralt. Og at Ap, med Sp på slep, no konkurrerer om ein gruppe innvandringskritiske veljarar.

Lysbakken ikke enig

SV-leder Audun Lysbakken kommenterer Miljeteigs kritikk slik:

— Vi er ikke enig i at Faremo bør gå av, men vi er helt enig i at Norge trenger en rausere asylpolitikk for barn der barns beste skal tillegges større vekt. Skal vi få det til må flere stemme SV til høsten.