Bellona-leder Frederic Hauge mener avgjørelsen er hinsides enhver fornuft.

— Jeg fatter ikke hvordan dette er kommet i stand. Men det viser tydelig statsråd Einar Steensnæs' blinde tiltro til oljeindustrien som objektiv part, sier Hauge.

Også Verdens Naturfond Norge reagerer på at Olje- og energidepartementet har gitt Oljeindustriens Landsforening (OLF) oppdraget med å lede utredningsarbeidet om helårig petroleumsvirksomhet i nord, fra Lofoten til Barentshavet.

Troverdigheten

— Det ville gitt prosessen langt større troverdighet om en uavhengig institusjon fikk oppgaven med å koordinere en slik konsekvensutredning, sier havmiljørådgiver Andreas Tveteraas i Verdens Naturfond.

Utredningen er et spleiselag mellom staten og OLF, og skal inngå som en del av grunnlaget for en helhetlig forvaltningsplan for havområdene mellom Lofoten og Barentshavet. Forvaltningsplanen skal balansere miljøhensyn og fiskeriinteresser mot fremtidens olje og gassvirksomhet i nordområdene. Som ledd i arbeidet skal det også lages utredninger om fiskerinæringen og skipstrafikken. Her er både Fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet og Miljøverndepartementet involvert.

«Uproblematisk»

Den omstridte Snøhvit-utbyggingen utenfor Hammerfest, som Stortinget vedtar i neste uke, er bare det første av flere utbyggingsprosjekter oljeindustrien ønsker å realisere i de rike, men sårbare havområdene fra Lofoten og nordover.

Ekspedisjonssjef Gunnar Gjerde i Olje- og energidepartementet mener tildelingen av sekretariatsoppdraget til OLF er helt uproblematisk.

— Oljeselskapene har verdifull kompetanse innenfor sitt område. Departementet disponerer på sin side ikke «en haug av personer» som kan gjøre dette arbeidet. Oljeindustrien skal imidlertid utføre oppdraget under styring av departementet, sier ekspedisjonssjef Gjerde.

- Åpen prosess

  • Får ikke oljeindustrien vel stor innflytelse på et område der den har store økonomiske egeninteresser?

— Nei, dette blir en helt åpen utredningsprosess der ulike interesser, næringsorganisasjoner og miljøbevegelse vil få sjansen til å medvirke. Vi skal ha høringsmøter og seminarer, sier Gjerde.

I Oljeindustriens Landsforening er de tilfreds over å ha blitt tildelt ansvaret for å gjennomføre det praktiske utredningsarbeidet.

— Frykten for at miljøhensyn vil bli neglisjert er helt ubegrunnet. Miljøbevegelsen vil i likhet med andre relevante aktører bli tatt med på råd. Vi har ingen skjult agenda. Vi kommer ikke til å kutte svinger eller legge føringer. Derimot tar vi samfunnsansvar ved å være med på å betale for denne utredningen, sier administrerende direktør Finn Roar Aamot i OLF til BT.

— Vårt utgangspunkt er å drive ressursutnyttelse og næringsvirksomhet som tar hensyn til miljøet også i de nordlige havområdene. At miljøbevegelsen er skeptisk er ikke overraskende; her ligger jo deres eksistensberettigelse. Men det blir altfor defensivt og helt feil ikke å ta ut den folkeformuen som ligger i olje- og gassforekomstene i nordområdene, mener Aamot.

fakta/oljeutredning

  • Med utgangspunkt i Sem-erklæringen har regjeringen tatt initiativ til en helhetlig forvaltningsplan for de nordlige havområdene. Olje- og energidepartementet, Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet er involvert i arbeidet.
  • Oljeindustriens Landsforening (OLF) skal ha ansvar for det praktiske utredningsarbeidet for petroleumsvirksomheten, og oppretter et eget prosjektsekretariat.
  • Konsekvensutredningen vil ta for seg temaer som utslipp til sjø og luft, oljevernberedskap, fiskeri, akvakultur og samfunnsforhold som blir berørt av en utbygging.