Gjermund Hagesæter (Frp) viste i Stortingets spørjetime til Bergens Tidendes oppslag tysdag om at 940 norske soldatar meiner dei har drepe i Afghanistan.

Eg trur ikkje Bergens Tidende bommar når dei skriv at norske soldatar, på vegne av storting og regjering, har tatt tusenvis av afghanske liv. Tilsynelatande taklar dei dette bra, sa Hagesæter.

Men han stilte seg tvilande til om undersøkinga er til å stole på.

Hordalandsrepresentanten viste til attendemeldingar frå veteranar som ikkje har våga å delta i undersøkinga, av frykt for å bli identifisert.

— Meir robuste enn danskane?

— Kva tenkjer statsråden om at mange har vegra seg, og korleis kan dette ha påverka resultata? spurde Hagesæter.

— Svarprosenten er veldig høg, samanlikna med andre undersøkingar. Forsvarets sanitet har også undersøkt grundig kven som ikkje har svart. Dei har kome til at Afghanistan-undersøkinga er representativ, svarte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hagesæter viste til at norske soldatar tilsynelatande har greidd seg mykje betre enn danske soldatar, der ei gransking har vist at 17 prosent slit. Han stilte spørsmål ved om norske soldatar faktisk er 2,5 gonger så robuste som dei danske kollegane.

Strøm-Erichsen sa at Forsvarets sanitet har lagt stor vekt på å sikre anonymiteten til alle, og at ingenting tyder på at dei som ikkje har svart skil seg frå dei som har deltatt.

— Inntrykket er at regjeringa er meir opptatt av å halde ein flott fasade enn av å gå grundig inn i problema, svarte Hagesæter.

Sjølvmordstala kjem

Han kritiserte at undersøkinga ikkje har sett på om det har vore sjølvmord blant dei 17 veteranane som har døydd etter at dei kom heim.

— Dette dreiar seg ikkje om ein flott fasade. Vi skal gje veteranane det tilbudet dei har rett på, og det dei treng for å fungere godt vidare, svarte Strøm-Erichsen.

Ho lova at sjølvmordsstatistikken vil bli offentleggjort like etter påske. Årsaken til at dette ikkje vart gjort nå, er ifølgje statsråden at dei få det er snakk om har krav på anonymitet, og at det har vore ei utfordring å sikre dette.

SKAL FÅ HJELP: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lovar at Afghanistan-veteranane som treng hjelp også skal få det. I november delte ho ut medaljer til soldatar som har tenestegjort i Faryab-provinsen.
Fredrik Varfjell, Scanpix