– Reidar Hjermann var en sterk kandidat, men Ida Hjort Kraby ble vurdert som en enda sterkere kandidat. Min vurdering er at Reidar Hjermann ikke har vært for kritisk mot myndighetene. Det er imidlertid en annen søker som samlet sett ble vurdert som bedre enn ham, skriver Ramin-Osmundsen i sitt svarbrev til Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité.

Brevet blir bli behandlet i komiteen torsdag. Da vil de bli avgjort om det skal sendes flere spørsmål til statsråden. Det kan ende med at komiteen åpner sak og innkaller statsråden til åpen høring.

– Ikke svekket

På en pressekonferanse onsdag kveld understreket Ramin-Osmundsen flere ganger at hun mener Kraby vil gjøre en god jobb og at hennes autoritet ikke er blitt svekket selv om uroen omkring stillingen har vært stor.

I brevet heter det at det ikke var noen betingelse at det nye barneombudet skulle være jurist, verken i den opprinnelige utlysningen eller underveis i prosessen.

– På bakgrunn av en helhetlig vurdering ble Kraby ansett som best kvalifisert for stillingen. Hennes juridiske kompetanse ble vektlagt som en del av hennes samlede kompetanse, skriver statsråden.

Ingen kontakt

Ramin-Osmundsen benekter at hun hadde kontakt med Ida Kraby i ansettelsessprossen av nytt barneombud.

I sitt brev presiserer hun at «jeg verken oppfordret Ida Kraby til å søke denne jobben, eller hatt kontakt med henne underveis i prosessen».

På pressekonferansen fortalte hun at hun i et selskap der begge hadde vært til stede, hadde satt seg ved et annet bord enn Kraby fordi hun visste at hun var blant søkerne til barneombud.

Tilsettingsprosessen

I brevet redegjør hun for tilsettingsprosessen. Kraby leverte søknadsfrist innen søknadsfristens utløp og ba om fortrolig behandling. Hun ble derfor ikke tatt med da den første søkerlisten ble offentliggjort.

Fire søkere ble innkalt til intervju, blant dem Kraby og nåværende barneombud Reidar Hjermann. Intervjuene fant sted i desember 2007. 20. desember trakk Kraby søknaden sin, men 4. januar i år ba hun igjen om å bli vurdert som søker.

Ramin-Osmundsen skriver at statlige arbeidsgivere står fritt i å vurdere søknader innkommet etter fristens utløp hvis den finner grunn til det, noe Barne- og likestillingsdepartementet gjorde i dette tilfellet. Kraby kom derfor inn i søkerlisten. Ved en feil ble ikke den reviderte søkerlisten sendt til de søkerne som hadde fått den opprinnelige søkerlisten uten Krabys navn.

Habilitet

Når det gjelder habiliteten, viser statsråden til uttalelsen fra Justisdepartementets lovavdeling som entydig slår fast at hun ikke var inhabil ved utnevnelsen av Kraby.

Hun innrømmer imidlertid en feil.

– Jeg har de siste dagene fått en rekke spørsmål om mitt forhold til Kraby. Jeg kan i ettertid se at jeg så snart dette spørsmålet ble reist, burde gått gjennom alle hendelser og gitt en samlet fremstilling av kontakten mellom oss, skriver hun.

RIR STORMEN AV: Manuela Ramin-Osmundsen har sendt et svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
Bjelland, Håvard