• Det ligger ingen såkalt sameksistensavtale mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norges Fiskarlag klar for signering, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag.

I flere oppslag i NRK onsdag har det blitt hevdet at OLF og Norges Fiskarlag har forhandlet fram en avtale som vil gi oljenæringen grønt lys for aktivitet i sårbare områder i nord, skriver Norges fiskarlag i en pressemelding.

— Dette er en fullstendig gal framstilling, sier Jan Skjærvø.

Løpende kontatk

— Norges Fiskarlag har hatt samtaler med OLF. Det er ikke noe nytt. Det har vært løpende kontakt mellom de to organisasjonene i flere år, og dette er naturlig tatt i betraktning de to næringenes betydning og interesser i våre havområder. Det denne saken dreier seg om, er et initiativ fra OLF til samtaler for å finne ut hva som er Norges Fiskarlags forutsetninger for at en oljeaktivitet i nord skal kunne la seg gjennomføre, sier Jan Skjærvø. Han legger til at Fiskarlaget selvsagt har benyttet denne anledningen til å påvirke oljebransjen på et tidlig stadium.

— Noe annet ville ikke være å ivareta fiskernes interesse på best mulig måte, sier Jan Skjærvø.

Konkrete krav

I disse samtalene har Norges Fiskarlag lagt fram en rekke konkrete krav til oljenæringen. Det er blant annet slått fast at Fiskarlaget under ingen omstendighet kan akseptere oljeaktivitet i de mest sårbare områdene, for eksempel områder av stor betydning for gyting og oppvekst for viktige fiskebestander, skriver Norges fiskarlag i en pressemelding.

— Fiskarlaget har tidligere stilt seg avvisende til oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette standpunktet gjelder fortsatt, sier Jan Skjærvø.

Sårbare områder

— Også områder i Barentshavet er så viktige og så sårbare at det vil være aktuelt å skjerme dem fullstendig mot oljeaktivitet, presiserer han.

Et annet, helt avgjørende krav Fiskarlaget har stilt, er at det ikke må tillates noen form for utslipp i forbindelse med oljeaktivitet i nord.

Dette er et strengere krav enn det som er inntatt i Stortingsmeldingen om havmiljø som ble lagt fram i fjor. Fiskarlaget har også understreket at oljevirksomheten ikke på noen måte må være til hinder for fiskeriaktiviteten samtidig som det er stilt svært strenge krav når det gjelder oljevernberedskap og generelle hensyn til miljøet.

Behandles av landsstyret

I tilfelle Norges Fiskarlag og OLF skulle komme til enighet om vilkårene for sameksistens, vil innholdet i en slik enighet bli sendt på organisasjonsmessig behandling i Fiskarlaget og deretter behandlet i Landsstyret, skriver Norges fiskarlag i pressemeldingen.

— Denne prosessen vil sikre at saken blir grundig og kritisk behandlet fra fiskernes side, sier generalsekretær Jan Skjærvø.