— Disse barna er de svakeste av de svake. Det å la dem vente i månedsvis på å bli avhørt, er ikke akseptabelt. Det er veldig alvorlig for dem og for de pårørende, sier Anders Anundsen til Aftenposten.

Sist fredag skrev Aftenposten om de lange ventetidene for volds- og overgrepsutsatte barn som skal til avhør.

Over hele landet går det mange uker, enklelte steder over tre måneder, før de såkalte dommeravhørene gjennomføres. Dette til tross for ar loven krever avhør innen 14 dager i overgrepssaker.

Både Unicef og Barneombudet mener barnas rettssikkerhet svekkes. Samtidig går ventetiden ut over barnas helse, ifølge eksperter.

- Flaskehalser

— Ventetiden er altfor lang og det er ikke akseptabelt at vi ser de fristbruddene som vi gjør i disse sakene. Dette har utviklet seg over lang tid og nå må vi gå gjennom mulighetene for å løse de kortsiktige utfordringene Det haster og dette arbeidet er høyt prioritert, sier Frp-statsråden.

I tillegg til å gjennomføre tiltak som vil bygge ned saksbehandlingstiden generelt, sier Anundsen at han i løpet av de nærmeste ukene iverksette strakstiltak for å få ned ventetiden for avhør av barn.

— Vi må vi identifisere flaskehalsene og gjennomgå ulike kortsiktige tiltak. En av flaskehalsene er tilgangen på kompetente avhørere. Vi må også se på om det er andre ting vi kan gjøre for å øke kapasiteten på kort sikt, sier Anundsen.

Politiets kapasitet

En undersøkelse gjort i Tromsø i 2010 viste at det i hovedsak er politiets tidsbruk som er problemet. Ifølge rapporten fra arbeidsgruppen som i 2012 gjennomgikk regelverket om dommeravhør, tilsier barnehusenes generelle erfaring at det er politiets kapasitet og prioriteringer som er årsaken til tidsbruken, og svært sjelden etterforskningsmessige hensyn.

- Er dere villige til å vurdere om andre enn politiet skal kunne foreta dommeravhør, Anundsen?

— Det er noe vi må vurdere. Men vi er helt avhengig av at de som foretar disse avhørene har den nødvendige kompetansen. Vi firer ikke på kompetansekravet, sier Anundsen.

Tidsfrist

Barn som er utsatt for, eller er vitne til seksuelle overgrep, skal ifølge loven i dag ikke vente mer enn 14 dager på å bli avhørt.

Et forslag fra arbeidsgruppen som ble nedsatt for å gjennomgå regelverket om dommeravhør er at fristen for avhør av fornærmede og sentrale vitner som gir rett til bistandsadvokat skal senkes til én uke.

Anundsen mener imidlertid det er for tidlig å snakke om å senke fristen ytterligere fra dagens nivå.

— Jeg tror det først er viktig at vi klarer å nå den fristen vi allerede har før vi begynner å snakke om ytterlige reduksjon. Først da vi får gjort disse avhørene i løpet av 14 dager kan vi begynne å jobbe tiden videre ned.

- Ikke noe argument

Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i UNICEF mener Anundsens tilnærming er for defensiv. Han mener det er god grunn til å se på tidsfristen.

- Her har man allerede en lovmessig frist som brytes. Det at den brytes i dag er ikke noe argument for ikke å gjøre den kortere. Det som må være avgjørende er hensynet til barnas beste. En kortere frist vil sende et enda sterkere signal til politi og påtalemyndighet at dette er saker de må prioritere, sier Stokkereit.

- Tre viktige punkter

Lene Vågslid, leder av Arbeiderpartiets utvalg mot vold i nære relasjoner og medlem av justiskomiteen på Stortinget, mener også at det er uholdbart med de lange ventetidene Aftenposten presenterte fredag

— Målet må være at barn utsatt for vold og overgrep ikke skal måtte vente. Vi må hele tiden se hvordan vi kan gjøre tilbudet til barna best mulig, sier hun.

Vågslid mener det er særlig tre punkter som nå er viktige for å få ned ventetidene og for å bedre kvaliteten på tilbudet som gis til barna:

  • Vurdere om andre enn politiet skal kunne foreta dommeravhør
  • Jeg mener en løsning kan være å la yrkesgrupper med barnefaglig kompetanse blir dommeravhørene, gjennom at de gis nødvendig opplæring, sier Vågslid.
  • Øke kapasiteten på barnehusene
  • Vi etablerte ti barnehus da vi satt i regjering. Barnehusene må imidlertid styrkes ytterligere, slik at de er i stand til å kunne møte det fremtidige kapasitetsbehovet.
  • Styrke kapasiteten for medisinske undersøkelser av barn
  • Det er viktig at medisinsk undersøkelse kan gjennomføres kortest mulig tid etter at man mistenker at barnet er blitt utsatt for vold eller overgrep. Dette krever at vi styrker de sosialpediatriske miljøene i Norge, sier Vågslid.