I dag har helsearbeidere etter helsepersonelloven ingen plikt til å legge fram politiattest ved ansettelse. Justispolitikerne mener at helsearbeidere som arbeider med barn bør likestilles med barnehageansatte, lærere og personer som skal yte tjenester til mindreårige etter sosialtjenesteloven.

Derfor ber de i en innstilling regjeringen vurdere en lovhjemmel som pålegger også helsearbeidere å vise politiattest.

Komiteen mener også at det må stilles krav om politiattest for den som gis oppdrag som avlaster eller støttekontakt, og som på denne måten kommer i kontakt med mindreårige.

I dag kreves det politiattest ved ansettelse i barnehage og grunnskole.

— Det synes derfor like naturlig at det bør kreves politiattest for avlastere og støttekontakter som ofte har ansvar for barn med funksjonshemninger eller atferdsproblemer. Disse barna har dessuten ikke den samme forutsetningen for å kommunisere om et eventuelt overgrep til omverdenen, skriver komiteen.

Fremskrittspartiet har foreslått økt bruk av politiattest for å hindre overgrep mot mindreårige. Det er i forbindelse med behandlingen av disse forslagene komiteen kommer med sine utspill.

Komitéflertallet vil ikke stemme for forslagene til Frp når de kommer til behandling i Stortinget, fordi det mener at intensjonene allerede er ivaretatt i dagens regelverk, eller fordi Justisdepartementet allerede har varslet endringer som vil ivareta forslagene.

(NTB)