Nav gjør så mange grove feil at det går ut over levekårene til pensjonistene. For andre år på rad nekter Riksrevisjonen å godkjenne regnskapet til Nav, skriver NTB.

Riksrevisjonen konstaterer at på tross av omfattende kritikk mot Nav i 2008, var det liten bedring å spore i fjor, til tross for at det ble innført nye datasystemer. Nav har fortsatt ikke gode nok systemer og grunnlag for å beregne riktige ytelser til pensjonister og andre mottakere og har for svak internkontroll til å oppdage feilene. Det er blant konklusjonene i revisjonsrapporten for 2009, skriver nyhetbyrået videre.

Pensjonsproblemer I rapporten vises det blant annet til feil og mangler i saksbehandling og utbetaling av pensjoner. Dette området omfatter forvaltning av så mye som 170 milliarder kroner og berører over én million pensjonister.

«Det har oppstått mange feilutbetalingssaker (...) Feilene kan ha store konsekvenser for de berørte pensjonistenes levekår, og svekker pensjonistenes tillit til etaten,» heter det i rapporten.

Nytt ikt-system Feilen rundt pensjoner knyttes opp til problemer rundt Arbeids— og velferdsetatens (statlig etat underlagt NAV) ikt-system. Dette systemet ble innført i desember 2008. Konsekvensene har blant annet blitt, ifølge rapporten:

  • Rapporten viser at innføringen av det nye ikt-systemet førte til omfattende feil i beregning og utbetaling av pensjoner i 2009.
  • Feilen har ført til at noen pensjonister har fått utbetalt for mye, og noen for lite pensjon.
  • Over 800 pensjonister har fått feil utbetalt pensjon.
  • Mer enn 500 av de 800 pensjonene ble fortsatt utbetalt med feil beløp tidlig i 2010.

Mangelfull informasjon Riksrevisjonsrapporten påpeker ikke bare at feilutbetalinger skjer, men også at pensjonistene får for dårlig informasjon når feilen først har skjedd.

Rapporten konkluderer: «Manglende informasjon om feil i utbetalinger kan svekke pensjonistenes tillit til arbeids- og velferdsetaten og svekke etatens omdømme. Sen saksbehandling av feilutbetalingssaker påvirker også muligheten til å kreve tilbake for mye utbetalt pensjon.»

Også den generelle informasjonen til pensjonistene i forhold til dere pensjoner får kritikk: «Revisjonen viser at informasjonen i mange tilfeller er utilstrekkelig, ulogisk eller feilaktig...Mangelfull informasjon innebærer at det ikke vil være mulig for pensjonisten å forstå og kontrollere beregningen av sin egen pensjon.»

- Ikke riktig - Det er alvorlig at Riksrevisjonen for andre år på rad ikke kan bekrefte Arbeids- og velferdsetatens regnskap. Samtidig merker jeg meg at Riksrevisjonen påpeker at det er forbredringer i 2009 og at utviklingen er positiv, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Samtidig mener Bjurstrøm at enkelte punkter i Riksrevisjonens rapport gir et feilaktig bilde av situasjonen.

— Pensjonistene skal ikke frykte for pensjonen sin. Påstanden fra Riksrevisjonen om at feilene i de nye IKT-systemet kan få alvorlige konsekvenser forutsetter at feilene ikke har blitt rettet. Det er ikke riktig. Arbeids- og velferdsetaten har forsikret meg om at de umiddelbart tok fatt i feilene som ble oppdaget, og at de er ryddet opp, sier Bjurstrøm.

Bjurstrøm mener også at kontrollrutinene for saksbehandlingen har blitt bedre fra slutten av 2009 og gjennom 2010. Men samtidig sier hun:

— For å få til bedre internkontroll er det også helt avgjørende å få nye IKT-løsninger på plass. Dette tar tid, og vi vil ikke være i mål før i siste halvdel av dette tiåret.