• Gammel byhistorie må ikke legge hindringer i veien for miljøgift-opprydding i Vågen, mener Kurt Oddekalv.

BT skrev i går at Vågen er full av miljøgifter og at en ny tiltaksplan laget på oppdrag av Statens forurensningstilsyn anbefaler opprydding på bunnen for å bli kvitt PCB, kvikksølv og andre miljøfarlige stoffer og tungmetaller.

Samtidig frykter Bergens Sjøfartsmuseum at mudring eller tildekking av bunnsedimentene vil ødelegge unike marinarkeologiske skatter som ligger begravd på bunnen.

Sprer seg

Norges Miljøvernforbund mener det haster med å rydde opp, ikke bare i Vågen, men i hele havneområdet rundt Bergen.

— Hovedproblemet er ikke at miljøgiftene ligger i ro på bunnen. Risikoen er først og fremst knyttet til at disse stoffene sprer seg i økosystemet. Børstemarken som beiter på bunnen transporterer miljøgifter oppover i næringskjeden og til fisk som vandrer rundt i fjordene. Torsken spiser denne marken og til slutt havner giften i kroppen til dem som spiser fisken, sier Oddekalv.

Kostholdsrådene som myndighetene har innført i fjordbassenget rundt Bergen gjelder konsum at fiskelever og ål. Det advares ikke mot å spise fiskekjøtt. I gårsdagens BT oppfordret likevel Mattilsynets distriktskontor folk om å skaffe seg kunnskap om lokale forurensningsforhold før de høster krabbe og blåskjell i bynære sjøområder.

«Kan kombineres»

Miljøkriger Oddekalv mener det må være mulig å gjennomføre mudring av Vågen uten at det skal gå på bekostning av de marine kulturminnene på bunnen.

— Historikerne bør jo juble. En slamsuging av Vågen kan kombineres med sikring av de arkeologiske verdiene. Miljøgiftene er bundet til småpartikler, og moderne mudringsteknologi med rist vil hindre at bevaringsverdige gjenstander forsvinner i dragsuget, mener Oddekalv.

Tildekking av bunnen har han ingen tro på:

— Det er som å skyve problemene under teppet, mener han.

Byantikvar Siri Myrvoll tror Vågen kan skjule gjenstander som ligner det arkeologene tidligere har gravd opp på Bryggen. Til NRK sier hun det blir et problem å gjennomføre miljøtiltak, og samtidig sikre kulturverdiene.

- Miljøet viktigst

Sjøfartsmuseet, som er viktig premissleverandør for Riksantikvarens avgjørelse, påpeker at hele Vågen er definert som en del middelalderbyen Bergen. Overflatiske undersøkelser gjort av sportsdykkere har resultert i funn av et firesifret antall gjenstander, deriblant en kanon fra slaget på Vågen i 1665.

Skulle situasjonen bli satt på spissen, og Riksantikvaren setter foten ned mot Vågen-opprydding, er ikke Oddekalv i tvil om at forurensningsloven og hensynet til helse og miljø må veie tyngre enn lover og bestemmelser om vern av kulturminner.

— Det viktigste må være å sikre at ungene våre ikke skal pådra seg mystiske sykdommer og bli sterile, sier Oddekalv.

Den nye kartleggingen av miljøgiftsituasjonen i bunnsedimentene i Bergen havn må ikke forveksles med vannkvalitet-tilstanden. Bergen kommunes storstilte satsing på kloakkrenseanlegg har ført til at tarmbakterie-innholdet i sjøen er redusert og bidratt til at mange friluftsområder rundt Bergen nå er svært godt egnet til bading.