— Jeg er urolig, for det virker ikke som om min etterfølger i Justisdepartementet, Knut Storberget, har «trykk» nok for å bekjempe den russiske og østeuropeiske mafiaen. Jeg er redd for at det blir mer omfattende hvitvasking av penger, sier Dørum.

Også på flere andre av justisministerens områder uttrykker venstrepolitikeren sterk uro. Han frykter at rettssikkerheten blir dårligere ved at så vel ankeretten som juryordningen blir svekket.

— Vi må ikke risikere flere ganger at uskyldige blir dømt, mener den tidligere statsråden som var sjef for Justisdepartementet i begge de to Bondevik-regjeringene.

Hjemmet som fengsel?

Dørum nevner i tillegg at han er dypt uenig med Knut Storberget som vil gjøre folks hjem om til fengsel. Det er det som skjer når straffedømte kan sone hjemme med elektronisk lenke rundt foten.

Odd Einar Dørum presiserer at det ikke bare er kampen mot østeuropeisk mafia som er for svak og dermed gir grunn til bekymring. Organisert kriminalitet i videre forstand ser ikke ut til å bekymre regjeringen slik den burde. For det første står det ingenting om dette i Soria Moria-erklæringen, og temaet var knapt nok berørt i trontalen.

Farlige rollebilder

— Hva slags «trykk» er det du savner fra regjeringen?

— Jeg savner en mer åpen tale og en større vilje til å satse. Lovene er gode nok, men det trengs mer politifolk og større innsats, ikke minst med tanke på å hindre at neste generasjon blir blendet av kriminelle. Det er skremmende å se tendenser til at mange unge har kriminelle som rollebilder, sier han.

Han er redd for at NOKAS-ranet i Stavanger var et forvarsel om farligere tider med mer durkdrevne kriminelle enn vi hittil har opplevd. Vårt naboland Sverige har hatt flere tilfeller av den slags ran, og kjennemerket er usedvanlig dyktighet blant de kriminelle gjerningsmennene. Dørum frykter at disse skal bli rollebilder for mange i den oppvoksende slekt, hvis ikke regjeringen, i det minste, sørger for mer aktive oppdemmingstiltak.

- Personvernet truet

I Odd Einar Dørums periode som justisminister ble det gitt grønt lys for nye politimetoder (overvåking og avlytting), spesielt myntet på vern mot terror og alvorlig kriminalitet. Mange frykter at slike metoder setter privatlivets fred i fare. Dørum parerer:

— Det var en vanskelig avveining, men jeg mener at vi har greid å balansere på forsvarlig vis. Personvernet vil alltid være truet i et moderne samfunn. Men vi skal huske på at vi kan ikke i lengden forsvare en rettsstat ved å oppgi rettsstaten, sier han underfundig.

— Er du trygg på regjeringens «trykk» for å motvirke terror i Norge?

— Jeg legger til grunn at den gjør alt det den kan for å avverge terror, sier den tidligere justisministeren.

SITAT

Bjelland, Håvard