OECDs visegeneralsekretær Richard Hecklinger hadde tatt turen til Bergen og Handelshøyskolen mandag for å formane norske politikere om å fortsette det høye tempoet med å modernisere offentlig sektor.

Arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman var ikke sen med å ta anbefalingene til sitt bryst. I rapporten går oppfordringen om å legge til rette for økt konkurranse som en rød tråd.

Han noterte ellers med interesse at OECD bl.a. gir honnør til norske myndigheter for å gjøre statlige tilsyn sterkere og mer uavhengige.

Studerer for lenge

Men Richard Hecklinger hadde atskillig malurt som han helte i begeret:

— Skal Norge makte å holde på sin høye levestandard, trengs det mer effektivitet innenfor tjenesteytelser. Prisen på helse og skole er for høy, sammenliknet med andre land, var beskrivelsen fra OECDs nestkommanderende i Paris.

Det er bl.a. urovekkende at unge mennesker jevnt over oppholder seg for lenge ved universiteter og høyskoler før de går ut i arbeidslivet. Kravet til effektivitet må etter OECDs oppfatning innskjerpes. Men han tilføyde at vi på grunn av naturgitte ressurser og reformtiltak som allerede er gjort i hvert fall er bedre skikket til å møte eldrebølgen enn mange andre land.

Mer handlefrihet

Statsråd Norman sa i en kommentar til Bergens Tidende at det ikke minst i kommunesektoren er behov for å sette flere tjenester ut på anbud. Han ønsker mer konkurranse mellom offentlige leverandører ý ikke bare mellom private og offentlige. Sykehussektoren har slik sett vist vei, mener han.

Ifølge Victor D. Norman åpner det seg store muligheter for kommunene til å få mer ut av pengene når de oppnår større handlefrihet og mindre detaljstyring.

— Ca. 70 prosent av alle offentlig tjenester skjer i en kommunesektor som ikke har hatt handlefrihet nok til å gjøre en god nok jobb, hevdet statsråden.

For høyt lønnsnivå

OECD-rapporten fremhever også de langsiktige problemer som kan melde seg ved overgangen fra en oljebasert økonomi til en «normaløkonomi» uten nevneverdige oljeinntekter. En av oppfordringene går ut på å treffe tiltak for å styrke konkurranseutsatte bedrifter som ikke er knyttet til offshorenæringen. Offentlig eierskap bør reduseres.

Det høye norske lønnsnivået er en årsak til mange av de problemer OECD peker på. Victor D. Norman tok til orde for større lokal frihet i lønnsdannelsen, og har i så måte ryggdekning fra OECD.

— Det er den kunstige knappheten på arbeidskraft som forklarer det særnorske lønnsnivået. Vi må derfor bedre tilgangen på arbeidskraft, både ved å få flere ut i arbeid igjen, og å hindre at så mange forlater yrkeslivet ved bl.a. tidligpensjonering, mente statsråden.

Arbeidsinnvandring

Både Norman og Hecklinger var åpne for å øke arbeidsinnvandringen, ikke minst for å skaffe nok folk i pleie- og omsorgssektoren. ý Vi trenger nok mer arbeidskraft enn vi er i stand til å mobilisere her hjemme, sa Victor D. Norman. OECD har ellers flere andre konkrete anbefalinger til Norge:

— Ved å endre anbudsreglene bør vi fjerne de konkurransehindringer som fortsatt gjenstår på regionale flyruter.

— Det er ennå ikke innført et klart skille mellom statens rolle som bestiller og leverandør på sykehussektoren.